Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 30/04/2014

Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014 12:05
UPD:23:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας

«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.»

 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

Α. H Εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 30/04/2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν εννέα (9) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 55,87% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 43.227.998 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.376.446 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013, οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, κονδύλια των οποίων αναμορφώθηκαν λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

2) Αποφασίστηκε, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013 καθώς και για τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.

3) Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 εκλέχθηκε ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Κωνσταντίνος Λώλος του Μάρκου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 13821, Α.Δ.Τ. ΑΗ 138696/2008 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παντελής Φρίμας του Παναγιώτη με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 17231, Α.Δ.Τ. ΑΕ 623755/2007. Ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, προεγκρίθηκε η κατώτερη αμοιβή που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.

4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2013.

5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2014, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2014 (που θα συγκληθεί έως 30.06.2015).

6) Εγκρίθηκε η παροχή ειδικής αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920 και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

7) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

 

Αιγάλεω, 30/04/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΓΕΔ

Σχολιασμένα