Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 08:54
UPD:23:53

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013

 

 • Αυξημένα κέρδη μετά από φόρους ύψους 78 εκατ. ευρώ έναντι  52  εκατ. ευρώ το 2012
 • Ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές (FCFF) ύψους 496 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 65 εκατ. ευρώ  το 2012 και εξάλειψη δανεισμού στο τέλος του 2013 έναντι 182 εκατ. ευρώ το 2012
 • EBITDA 84 εκατ. ευρώ έναντι 114 εκατ. ευρώ το 2012 κυρίως λόγω μειωμένου τζίρου και αυξημένων προβλέψεων αναδιάρθρωσης και ρύθμισης των σχέσεων με το Ελληνικό Δημόσιο
 • Ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή 0,73 ευρώ το 2013 έναντι 0,48 ευρώ το 2012
 • Προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 0,36 ευρώ ανά μετοχή πλέον διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα 0,02 ευρώ ανά μετοχή

 

Το  2013 αποτέλεσε για την ΕΥΔΑΠ έτος ανάληψης εκτεταμένων πρωτοβουλιών για την επίλυση μακροχρόνιων θεμάτων που εκκρεμούσαν και καθιστούσαν τις οικονομικές συναλλαγές, τις υποχρεώσεις και τις σχέσεις μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ασαφείς καθώς επίσης και πλήρους αναδιάρθρωσης του ισολογισμού της Εταιρίας. Ειδικότερα, επετεύχθη:

 

 • Η αύξηση της ρευστότητας της εταιρείας και η εξάλειψη του τραπεζικού της δανεισμού ως αποτέλεσμα της είσπραξης μακροχρονίως ληξιπροθέσμων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ. Οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές της Επιχείρησης (FCFF) το 2013, διαμορφώθηκαν σε 496 εκατ. ευρώ από 65 εκατ. ευρώ το 2012.
 • Η είσπραξη των παλαιών απαιτήσεων για έργα που είχαν εκτελεσθεί από την Εταιρεία για λογαριασμό του ΥΠΟΜΕΔΙ και την ΕΥΔΑΠ Παγίων και η έναρξη νέου πλαισίου συνεργασίας ώστε να μη δημιουργηθούν πάλι τέτοιες απαιτήσεις. Συγκεκριμένα επιτεύχθηκε μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης Δ6/2476/3.12.2013 (ΦΕΚ 3065) των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η είσπραξη ποσού 141,1 εκατ. ευρώ περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για κατασκευές, έως την 31.12.12, έργων υποδομής, αντιπλημμυρικής προστασίας, κ.τ.λ. 
 • Η είσπραξη 149 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο για λογαριασμό των ΟΤΑ και η υιοθέτηση αυστηρότερων πολιτικών για την εξόφληση των μελλοντικών οφειλών τους.
 • Η εντατικοποίηση και ολοκλήρωση της προσπάθειας εξορθολογισμού του ισολογισμού, με τον σχηματισμό ικανοποιητικών προβλέψεων για την ορθή λογιστική απεικόνιση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που διευθετήθηκαν κατά της διάρκεια τους έτους, ως απόρροια της ρύθμισης των σχέσεων με το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και των υποχρεώσεων για εργατικής φύσεως υποθέσεις που διευθετήθηκαν οριστικά μέσα στο 2013.
 • Η ανάληψη συντονισμένων ενεργειών αναδιάρθρωσης της επιχειρησιακής δράσης και αποτελεσματικότητας της Εταιρίας και η έναρξη προγράμματος εκσυγχρονισμού όλων των λειτουργιών της.

 

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 336 εκατ. ευρώ από 353 εκατ. ευρώ το 2012, επηρεαζόμενος κυρίως από τη διαφορά ύψους 9,2 εκατ. ευρώ του ποσού που προέβλεπε η ΚΥΑ Δ6/2476/3.12.2013 (ΦΕΚ 3065). Χωρίς την ανωτέρω μείωση, ο κύκλος εργασιών θα ήταν μειωμένος κατά 8 εκατ. ευρώ (-2,3%) λόγω της μείωσης των εσόδων από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών, κατά 6,6 εκατ. ευρώ (-2,8%) και των εσόδων από υπηρεσίες αποχέτευσης, κατά 4,7 εκατ. ευρώ (-4,1%). Αυξητικά κατά 2,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.  Το κόστος πωληθέντων για την Εταιρεία μειώθηκε το 2013 κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 191 εκατ. ευρώ έναντι 203 εκατ. ευρώ το 2012 (-6,0%).

 

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 84 εκατ. ευρώ από 114 εκατ. ευρώ  το 2012.  Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 62 εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ το 2012 (-9,2%).

 

Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 78 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ το 2012 σημειώνοντας αύξηση 51,4%, διαμορφώνοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους σε 23,3% από 14,6% το 2012.

Θετικά επηρεάστηκαν τα κέρδη μετά φόρων από την αναβαλλόμενη φορολογία λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%.

 

Η ΕΥΔΑΠ συνεπής απέναντι στους μετόχους της, με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ, ετήσια διανομή μερίσματος, θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος ίση με το 50% των καθαρών κερδών του 2013, ποσού 38 εκατ. ευρώ (0,36 ευρώ ανά μετοχή) καθώς και τη διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα, ποσού 2 εκατ. ευρώ (0,02 ευρώ ανά μετοχή).  Το συνολικό διανεμόμενο ποσό προς τους μετόχους της Εταιρίας ανέρχεται σε 40,5 εκατ. ευρώ (0,38 ευρώ ανά μετοχή). 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

 • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα