Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 09:48

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2013

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2013

 


Στο ποσό των 74,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2013 τα μετά από φόρους κέρδη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., παρουσιάζοντας αύξηση 56,3% σε σύγκριση με το περυσινό εννεάμηνο, οπότε είχαν διαμορφωθεί στα 47,9 εκατ. ευρώ. Η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% επηρέασε σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 19,9 εκατ. ευρώ περίπου, βελτιώνοντας τα κέρδη μετά από φόρους.

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ στο εννεάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε 264,1 εκατ. ευρώ, έναντι 268,6 εκατ. ευρώ του περυσινού εννεάμηνου μειωμένος κατά 1,7%, λόγω της μείωσης των εσόδων από κατανάλωση νερού, της μείωσης της ζήτησης νέων παροχών και της συνακόλουθης μείωσης των εσόδων αποχέτευσης ως αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής ύφεσης.

Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, τα μικτά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 3,8%, στα 132,1 εκατ. ευρώ έναντι 127,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους πωληθέντων κατά 9,4 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, συνέπεια της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ και του Ελληνικού Δημοσίου, σε συνδυασμό με το σχηματισμό προβλέψεων για τις υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό της εταιρείας.

Η εταιρεία, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή ρευστότητα που διαθέτει, προχώρησε στην πλήρη εξόφληση των δανειακών της υποχρεώσεων.

Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 64,1 εκατ. ευρώ, έναντι 63,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (αύξηση 1,3%), ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 82,9 εκατ. ευρώ, έναντι 95,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012 (μείωση 13,5%).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα