ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. : Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου χρήσης 2013

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013 17:32

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01-30.09.2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά την διάρκεια του εννεαμήνου η δριμύτητα της κρίσης φαίνεται να μετριάζεται. Στην αγορά του αυτοκινήτου συνεχίστηκε η σταθεροποιητική τάση, που άρχισε ήδη να παρουσιάζεται από το εξάμηνο, μετά από 4 χρόνια συνεχούς πτωτικής πορείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων το εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 44.013 μονάδες σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξεως του 3,3% σε σχέση με τις αντίστοιχες ταξινομήσεις της προηγούμενης περιόδου. Η SUZUKI το εννεάμηνο του 2013 πραγματοποίησε 1.721 ταξινομήσεις αυτοκινήτων οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 3,9% και την κατατάσσουν στην 10η θέση μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Ο τομέας λιανικής διατήρησε την 1η θέση και το εννεάμηνο του 2013 επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 12,0% από 10,9% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν σε € 134,7 εκατ. σημειώνοντας οριακή μείωση κατά 0,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012. Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 102,0 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα μικτά κέρδη του εννεαμήνου του 2013 ανήλθαν σε € 36,9 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 10,2 εκατ. για την Εταιρεία αυξημένα κατά € 0,9 εκατ. και € 1,1 εκατ. αντιστοίχως.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 6,6 εκατ. για τον Όμιλο από € 0,6  το 2012 και σε € -4,8 εκατ. για την Εταιρεία βελτιωμένο κατά 54,7% από € -10,6 εκατ.

Οι ζημίες προ φόρων το εννεάμηνο του 2013 παρουσίασαν αισθητή βελτίωση και ανήλθαν σε            € -18,0 εκατ. για τον Όμιλο έναντι € -28,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2012 και σε € -15,5 εκατ. για την Εταιρεία έναντι € -24,3 εκατ. το 2012.

Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 20% από 01.01.2013 προσαύξησε τον αναβαλλόμενο φόρο της Εταιρείας επιβαρύνοντας το μετά φόρων αποτέλεσμα κατά  € 3,1 εκατ., παρά την μείωση των προ φόρων ζημιών.

Οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες του Ομίλου παραμένουν θετικές € 8,2 εκατ.

Η συνεχιζόμενη προσπάθεια της Διοίκησης του Ομίλου για περιστολή των λειτουργικών εξόδων είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση τους κατά € 8,5 εκατ.. Έτσι τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου την 30.09.2013 ανήλθαν σε € 43,3 εκατ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης κατά 16,4% σε σχέση με τα  € 51,8 εκατ. της 30.09.2012.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά € 7,4 εκατ. ήτοι 2,5%, από € 301,0 εκατ. την 30.09.2012 σε  293,6 εκατ. την 30.09.2013, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30.09.2013 διαμορφώθηκε σε 277,9 εκατ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και Personal Best A.E. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31.12.2012 λογίστηκαν για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα