ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. : Γνωστοποίηση αποφάσεων για την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΘΟΛΟΣ ΑΕ», 100% θυγατρικής, α

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013 17:59

Η εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, στις συνεδριάσεις τους, της 30ής Ιουλίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρείας «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.», αποφάσισαν ομόφωνα και:

1.         Ενέκριναν την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «ΘΟΛΟΣ Α.Ε.» από τη μητρική εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 Κ.Ν. 2190/1920 και των διατάξεων των άρθρων 1 – 5 του ν. 2166/1993.

2.        Όρισαν την 31η Ιουλίου 2013 ως ημερομηνία μετασχηματισμού, κατά την οποία θα συνταχθούν οι προβλεπόμενοι κατά νόμο ισολογισμοί μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων.

3.        Εξέλεξαν ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο των ισολογισμών μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιριών και τη σύνταξη των σχετικών επ’ αυτών λογιστικών εκθέσεων .

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα για τις εταιρείες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και τους συναλλασσόμενους με αυτές την αρχόμενη συγχώνευση, έχοντας εξετάσει τα οικονομικά δεδομένα των δύο επιχειρήσεων και την ενοποίηση των συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των συγχωνευόμενων εταιρειών, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση του σχήματος, τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων, διασφαλίζοντας βελτιωμένα οικονομικά στοιχεία για την επανάκριση του εργοληπτικού πτυχίου του νέου ενοποιημένου σχήματος, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες και συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των δαπανών και του κόστους λειτουργίας τους.

Δοθέντος ότι η εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΘΟΛΟΣ ΑΕ» δεν θα προκληθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και, επομένως, δεν υπάρχει σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Η αρχόμενη διαδικασία τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων εποπτικών αρχών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα