ΧΑ: Συναλλαγές - Μεταβολές ποσοστών

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2003 17:16

ΔΕΗ Α.Ε.

11. 03. 2003

Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

Η εταιρία FIDELITY INVESTMENTS με την από 04/03/2003 επιστολή της προς το Χ.Α., σύμφωνα με το Π.Δ. 51/92, γνωστοποιεί τα κάτωθι: Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ. Υπόχρεος: Fidelity Management & Research Company, Fidelity Management Trust Company και Fidelity International Limited. Είδος κινητής αξίας: Μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Απευθείας (5%). Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την μεταβολή 4,99%, μετά τη μεταβολή 5,02%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή 11.575.307, μετά τη μεταβολή 11.647.277. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν την μεταβολή 4,99%, μετά την μεταβολή 5,02%. Συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας ανά κατηγορία μετοχών: 232.000.000. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης του Χ.Α.: 03/03/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 04/03/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 04/03/2003.›

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

11. 03. 2003

Μεταβολή Ποσοστών Συμμετοχής

- Η εταιρία FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A. με την από 05/03/2003 επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σας γνωρίζουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 04/03/2003, η εταιρία μας, FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A. μεταβίβασε συνολικά 4.005.180 μετοχές της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ποσοστό 26,18% του κεφαλαίου της εταιρίας αυτής). Οι μετοχές αυτές μεταβιβάστηκαν σε συνδεδεμένες με την εταιρία μας εταιρίες στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της συμμετοχής στην ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Υπόχρεος: FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A. (νομική μορφή Α.Ε.). Είδος κινητής αξίας: Κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Απευθείας 26,18%. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την μεταβολή 26,18%, μετά τη μεταβολή 0%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή 4.005.180, μετά τη μεταβολή 0. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν την μεταβολή 26,18%, μετά την μεταβολή 0%. Συνολικός αριθμός μετοχών εταιρίας ανά κατηγορία: 15.300.000 κοινές. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης: 04/03/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 04/03/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 05/03/2003.›

- Η εταιρία CAPITAL PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A. με την από 05/03/2003 επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σας γνωρίζουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 04/03/2003, η εταιρία μας, CAPITAL PUBLICATIONS INVESTMENT S.A. μεταβίβασε συνολικά 5.089.510 μετοχές της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ποσοστό 33,26% του κεφαλαίου της εταιρίας αυτής). Οι μετοχές αυτές μεταβιβάστηκαν σε συνδεδεμένες με την εταιρία μας εταιρίες στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της συμμετοχής στην ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Υπόχρεος: CAPITAL PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A. (νομική μορφή Α.Ε.). Είδος κινητής αξίας: Κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Απευθείας 33,26%. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την μεταβολή 33,26%, μετά την μεταβολή 0%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή 5.089.510, μετά τη μεταβολή 0. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν την μεταβολή 33,26%, μετά την μεταβολή 0%. Συνολικός αριθμός μετοχών εταιρίας ανά κατηγορία: 15.300.000 κοινές. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης: 04/03/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 04/03/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 05/03/2003.›

- Η εταιρία GLOBAL PUBLISHING SYSTEMS HOLDING SaRL με την από 05/03/2003 επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σας γνωρίζουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 04/03/2003, η εταιρία μας, GLOBAL PUBLISHING SYSTEMS HOLDING SaRL απέκτησε συνολικά 2.641.510 μετοχές της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ποσοστό 17,26% του κεφαλαίου της εταιρίας αυτής). Σημειώνεται ότι η κτήση των μετοχών αυτών έγινε στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της συμμετοχής της μετόχου CAPITAL PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A. στην ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Υπόχρεος: GLOBAL PUBLISHING SYSTEMS HOLDING SaRL (νομική μορφή Ε.Π.Ε.). Είδος κινητής αξίας: Κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Απευθείας 17,26%. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την μεταβολή 0%, μετά τη μεταβολή 17,26%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή 0, μετά τη μεταβολή 2.641.510. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν την μεταβολή 0%, μετά την μεταβολή 17,26%. Συνολικός αριθμός μετοχών εταιρίας ανά κατηγορία: 15.300.000 κοινές. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης: 04/03/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 04/03/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 05/03/2003.›

- Η εταιρία HELIT INVESTMENTS S.A. με την από 05/03/2003 επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σας γνωρίζουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 04/03/2003, η εταιρία μας, HELIT INVESTMENTS S.A. απέκτησε συνολικά 3.060.000 μετοχές της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ποσοστό 20,00% του κεφαλαίου της εταιρίας αυτής). Σημειώνεται ότι η κτήση των μετοχών αυτών έγινε στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της συμμετοχής των μετόχων CAPITAL PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A. και FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A. στην ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.. Υπόχρεος: HELIT INVESTMENTS S.A. (νομική μορφή Α.Ε.). Είδος κινητής αξίας: Κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Απευθείας 20,00%. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την μεταβολή 0% μετά τη μεταβολή 20,00%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή 0, μετά τη μεταβολή 3.060.000. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν την μεταβολή 0%, μετά την μεταβολή 20,00%. Συνολικός αριθμός μετοχών εταιρίας ανά κατηγορία: 15.300.000 κοινές. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης: 04/03/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 04/03/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 05/03/2003.›

- Η εταιρία ATIMOD PUBLISHING INVESMENTS S.A. με την από 05/03/2003 επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σας γνωρίζουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 04/03/2003, η εταιρία μας, ATIMOD PUBLISHING INVESMENTS S.A. απέκτησε συνολικά 3.060.000 μετοχές της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ποσοστό 20,00% του κεφαλαίου της εταιρίας αυτής). Σημειώνεται ότι η κτήση των μετοχών αυτών έγινε στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της συμμετοχής των μετόχων CAPITAL PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A. και FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A. στην ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Υπόχρεος: ATIMOD PUBLISHING INVESMENTS S.A. (νομική μορφή Α.Ε.). Είδος κινητής αξίας: Κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Απευθείας 20,00%. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την μεταβολή 0% μετά τη μεταβολή 20,00%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή 0, μετά τη μεταβολή 3.060.000. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν την μεταβολή 0%, μετά την μεταβολή 20,00%. Συνολικός αριθμός μετοχών εταιρίας ανά κατηγορία: 15.300.000 κοινές. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης: 04/03/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 05/03/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 05/03/2003.›

- Η εταιρία CAPITAL PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A. με την από 6/3/2003 επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την μεταβίβαση συνολικά 5.089.510 μετοχών της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ποσοστό 33,26% του κεφαλαίου της εταιρίας αυτής) σε συνδεδεμένες με την εταιρία μας εταιρίες, η εταιρία μας CAPITAL PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A., διατηρεί εμμέσως τον έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου των ως άνω 5.089.510 μετοχών στην ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.›

- Η εταιρία FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A. με την από 6/3/2003 επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την μεταβίβαση συνολικά 4.005.180 μετοχών της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ποσοστό 26,18% του κεφαλαίου της εταιρίας αυτής) σε συνδεδεμένες με την εταιρία μας εταιρίες, η εταιρία μας FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A., διατηρεί εμμέσως τον έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου των ως άνω 4.005.180 μετοχών στην ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.›

ΔΕΗ Α.Ε.

11. 03. 2003

Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

Το Ελληνικό Δημόσιο με την από 07/03/2003 επιστολή του προς το Χ.Α., σύμφωνα με το Π.Δ. 51/92, γνωστοποιεί μεταβολή ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 8.838.670 μετοχών της ΔΕΗ (ποσοστό 3,81%), κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ - ΔΕΗ), σύμφωνα με την αριθμ. 2/76233/0025/6.3.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ΔΕΗ Α.Ε. Υπόχρεος: Ελληνικό Δημόσιο. Είδος κινητής αξίας: Μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Απευθείας. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την μεταβολή 71,22%, μετά τη μεταβολή 67,41%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή 165.229.418, μετά τη μεταβολή 156.390.748. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν την μεταβολή 71,22%, μετά την μεταβολή 67,41%. Συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας ανά κατηγορία μετοχών: 232.000.000. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης του Χ.Α.: 06/03/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 06/03/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 07/03/2003.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.

11. 03. 2003

Αγορά Μετοχών

Ο κ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης, μέτοχος, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε., με την από 11/3/2003 επιστολή του προς το Χ.Α., γνωστοποιεί ότι κατά τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 7/3/2003, αγόρασε επ’ ονόματί του, 122.580 μετοχές ΙΝΤΡΑΚΟΜ, μετά δικαιώματος ψήφου, με αξία συναλλαγής 495.661,00 ευρώ.

ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ.

11. 03. 2003

Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

Η εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. με την από 07/03/2003 επιστολή της προς το Χ.Α., γνωστοποιεί μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ. Η μεταβολή αφορά την άμεση συμμετοχή της εταιρίας ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην εταιρία ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ. Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ. Υπόχρεος: ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. Είδος κινητής αξίας: Μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: Απευθείας. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την μεταβολή 0%, μετά τη μεταβολή 5,87%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή 0, μετά τη μεταβολή 308.055. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν την μεταβολή 0%, μετά την μεταβολή 5,87%. Συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας ανά κατηγορία μετοχών: 5.250.000. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης του Χ.Α.: 06/03/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 06/03/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 07/03/2003. Μετά την ανωτέρω μεταβολή το ποσοστό συμμετοχής σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ., συμπεριλαμβανομένου και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η θυγατρική εταιρία ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ μεταβλήθηκε από 35,06% σε 40,93%. Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ. Υπόχρεος: ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. Είδος κινητής αξίας: Μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την μεταβολή 35,06%, μετά τη μεταβολή 40,93%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή 1.840.616, μετά τη μεταβολή 2.148.671. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν την μεταβολή 35,06%, μετά την μεταβολή 40,93%. Συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας ανά κατηγορία μετοχών: 5.250.000. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης του Χ.Α.: 06/03/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 06/03/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 07/03/2003.

ΜΠΑΛΑΦΑΣ Α.Ε.

11. 03. 2003

Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

Η εταιρία ΜΠΑΛΑΦΑΣ Α.Ε. με την από 06/03/2003 επιστολή της προς το Χ.Α., γνωστοποιεί ότι το μέλος του Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. κ. Τσουρές Ιωάννης προέβη την 4η και 5η Μαρτίου 2003 σε αγορά μετοχών της εταιρίας ΜΠΑΛΑΦΑΣ Α.Ε. ως ακολούθως: 04/03/2003: 181.770 μετοχές, μέση τιμή αγοράς 2,55 ευρώ, συνολικό ποσό 464.332,40 ευρώ. 05/03/2003: 224.690 μετοχές, μέση τιμή αγοράς 2,52 ευρώ, συνολικό ποσό 566.722,60 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΤΕΚ
  • ΙΝΤΚΑ
  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα