ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013 09:38

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2012, την Κυριακή 30.06.2013, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 3 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 70,76% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 7.291.801 μετοχών επί συνόλου 10.305.079 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

 
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων). Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2012, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

3. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013 και επικύρωση της ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Α’ τριμήνου 2013 στην εταιρία Ορκωτών – Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. και καθορισμός αμοιβής τους.

Εξελέγη με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2013 ο κ. Χαρίλαος Π. Στασινόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37671) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Ευθυμία Ν. Αλεξανδροπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.» και επικυρώθηκε η ανάθεση του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ τριμήνου 2013 από την ίδια εταιρία.

5. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτού) και επικύρωση της ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους.

Εξελέγη με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) ως Τακτικός Ελεγκτής για το φορολογικό έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2013 ο κ. Χαρίλαος Π. Στασινόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37671) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Ευθυμία Ν. Αλεξανδροπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.»

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη διακοπή της παρούσας Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε τη συνέχιση αυτής την 25.07.2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τα θέματα της παρούσας Ημερήσιας Διάταξης :

 

6.   Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7.  Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνισή του σύμφωνα με το νέο Νόμο 4072/2012, όπως ισχύει.

8.  Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

9.  Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008.

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Η δημοσίευση θα γίνει σύμφωνα με το Νόμο 4072/2012 στο Φ.Ε.Κ. και θα αναρτηθεί στην ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.varvaressos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΒΑΡΝΗ

Σχολιασμένα