ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 16:51

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

(28.06.2013)

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου της επί της οδού Κομνηνών 15 (γωνία με Τσιμισκή), Θεσσαλονίκη, οικοδομής η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) εννέα μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.817.178 μετοχές - ψήφους επί συνόλου 13.692.227 μετοχών, ήτοι ποσοστό 64,40% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

1.       Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.817.178

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,40%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.817.178

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.817.178 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

2.       Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2012-31.12.2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.817.178

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,40%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.817.178

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.817.178 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

3.       Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2013-31.12.2013, την Ελεγκτική Εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.». Η ίδια εταιρεία με επιστολή της θα καθορίσει και τα φυσικά πρόσωπα – μέλη της, οι οποίοι θα ορισθούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή τους θα προκύψει από διαπραγμάτευση και για αυτό εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.817.178

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,40%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.817.178

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.817.178 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

4.       Ενέκρινε το ποσό των αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.817.178

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,40%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.817.178

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 8.817.178 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)

 

5.  Επί του 5ου θέματος «Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις» » δεν υπήρξε καμία σχετική εισήγηση ή λήψη αποφάσεων επί του εν λόγω θέματος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα