ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ / ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 09:22

Η Εταιρία προέβει σε επανακατάρτιση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31.03.2013, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.varvaressos.gr).

Σημειώνεται ότι η εν λόγω επανακατάρτιση έγινε διότι η Διοίκηση αναθεώρησε για το παρόν το λογιστικό χειρισμό και την παρουσίαση που αφορούσε την από 14 Φεβρουαρίου 2013, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξήντα μία χιλιάδων δεκαπέντε Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (2.061.015,90 Ευρώ), η οποία  καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 27.03.2013. Το συνολικό ποσό της αύξησης κεφαλαίου είχε απεικονιστεί στο “Μετοχικό κεφάλαιο” της Εταιρίας και το εναπόμειναν οφειλόμενο κεφάλαιο, που δεν είχε καταβληθεί από τους μετόχους έως την 31.03.2013, στις Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις”.  Ωστόσο, λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αύξησης και καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, στην παρούσα Τροποποιημένη Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, η εν λόγω αύξηση δεν απεικονίζεται ενώ τα ποσά που είχαν καταβληθεί έως την 31.03.2013, παρουσιάζονται στις “Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις”. Η αναθεώρηση επέφερε μεταβολή στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναθεώρηση του λογιστικού χειρισμού, παραπέμπουμε στις σημειώσεις “7 – Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις”, “12 – Μετοχικό κεφάλαιο” και “15 - Εμπορικές και λοιπές Υποχρεώσεις”.

Επιπλέον, η ταξινόμηση κονδυλίων του δανεισμού της Εταιρίας στις 31.12.2012, που είχε γνωστοποιηθεί  στην Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση ως “Ανακατατάξεις κονδυλίων», επαναγνωστοποιείται ως “Αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης λόγω διόρθωσης λάθους κατά το Δ.Λ.Π. 8». Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 23.

Τέλος, η Διοίκηση έκρινε σκόπιμο να παραθέσει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, επεξηγήσεις και πληροφορίες στις σημειώσεις “5 - Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεια”, “7 – Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις”, “11 - Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεια ταξινομημένα ως διαθέσιμα προς πώληση” και “20 – Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές”.


www.varvaressos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΒΑΡΝΗ

Σχολιασμένα