ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013 16:33

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  31/5/2013

Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 31/05/2013, είχε νόμιμη απαρτία. Παραστάθηκαν σε αυτήν 25.384.946 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 61,85% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε εγκύρως τα παρακάτω:

1. Με ψήφους  25.384.946 ..υπερ και 0 κατά ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις –εταιρικές και ενοποιημένες-της Εταιρικής Χρήσης 2012  (1.1.2012-31.12.2012), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τη σχετική Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την  Έκθεση  ελέγχου του  Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2012  στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

2. Με ψήφους  25.384.946 .υπερ και 0 κατά ενέκρινε την απαλλαγή  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης  2012(1.1.2012 - 31.12.2012)

3. Με ψήφους 25.384.946 .υπερ και 0 κατά ενέκρινε την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2013 και καθόρισε την αμοιβή αυτής.

4. Με ψήφους 25.384.946  υπερ και  0 κατά  ενέκρινε   την  αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. από νέο μέλος  και επεκύρωσε  κάθε πράξη, δήλωση και ενέργεια του κατά τη θητεία του.

5. Με ψήφους 25.384.946  υπερ και 0 κατά ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέκρινε αμοιβές και μισθούς αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2012  (

6. Με ψήφους 25.384.946  .υπερ και 0 κατά εξουσιοδότησε το  Δ.Σ.  ώστε να εξετάσει περιπτώσεις ενδεχόμενης πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων καθώς και την αγορά συμμετοχών και χρεογράφων στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές κριθούν αξιόλογες και σημαντικές για την πορεία της Εταιρείας και με αποκλειστικό πάντοτε γνώμονα το συμφέρον της.

7 Με ψήφους 25.384.946  υπερ και 0 κατά ενέκρινε τις συμβάσεις χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920

8. Με ψήφους  25.384.946  .υπερ και 0 κατά   ενέκρινε την από 28/3/2013 Συμφωνίας Εξυγίανσης που υπέγραψε η Εταιρεία με τους πιστωτές της σύμφωνα με το νόμο 3588/2007 αρ 106β, .ως ισχύει,  και ειδικότερα των προβλεπομένων  σε αυτήν προϋποθέσεων για την έκδοση των συμφωνηθέντων ομολογιακών δανείων 

9. Με ψήφους  25.384.946  .υπερ και 0 κατά   ενέκρινε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής στο δήμο Αμαρουσίου και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού καθώς και την   ενσωμάτωση και κωδικοποίηση της άνω τροποποίησης στο ισχύον καταστατικό ώστε να αποτελεί ένα νέο ενιαίο κείμενο.

10. Με ψήφους 25.384.946 .υπερ και 0 κατά   ενέκρινε  την  από 19/7/2012 σύμβαση πρόσληψης του μέλους του ΔΣ κ. Αριστείδη Σταυρόπουλου ως Γενικού Διευθυντή με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις προς συζήτηση.

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα