Μηχανική: Απάντηση σε επιστολή του ΧΑ

Τρίτη, 01 Απριλίου 2003 19:43

Σε απάντηση επιστολής του Χ.Α., η εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

«1. Η μείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά το οικονομικό έτος 2002, σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσεως 2001, οφείλεται κατά κύριο λόγο στα εξής: 1.1. Επήλθε μείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά 21,97 εκατ. ευρώ, ως επακόλουθο της αποτιμήσεως των μετοχών της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών θυγατρικής εταιρείας ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. όπως προκύπτει από την υπ’αριθ. 9 σημείωση της Εταιρείας στην Λογιστική Κατάσταση και την υπ’αριθ. 1 σημείωση στο πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ο γενόμενος στην περίπτωση αυτή χειρισμός αποτελεί εφαρμογή των ρυθμίσεων, που εισήχθησαν με την §1 του άρθρου 2 του ν.2992/2002 περί της αποτιμήσεως χρεογράφων ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 43 του κ.ν.2190/ 1920 και του άρθρου 28 του π.δ.186/1992 επέτρεψε στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις την αποτίμηση κάθε φύσεως χρεογράφων και τίτλων στην εύλογη τρέχουσα τιμή αυτών, με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των επιχειρήσεων ενόψει της εφαρμογής της Οδηγίας 2001/65/ Ε.Ε./27.09.2001 και της υιοθετήσεως των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ως βάσεως για την σύνταξη των ετησίων και ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων των εταιρειών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με εφαρμογή της ρυθμίσεως, που η ως άνω διάταξη εισήγαγε η αποτίμηση των ως άνω μετοχών της θυγατρικής εταιρείας δεν εβάρυνε τα αποτελέσματα, αλλά τα ίδια κεφάλαια με δημιουργία ειδικού Λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων, προκειμένου να συμψηφισθεί με τα αποθεματικά από χρεόγραφα που θα προκύψουν στο μέλλον. Η ως άνω διάταξη ρητώς προβλέπει ότι ειδικά το αποτέλεσμα της αποτιμήσεως, που προέκυψε κατά την πρώτη εφαρμογή αυτής, μεταφέρεται σε πίστωση ή χρέωση, κατά περίπτωση, των τυχόν υφισταμένων λογαριασμών Αποθεματικά από Χρεόγραφα, σε περίπτωση δε που τα ποσά των εν λόγω αποθεματικών δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό τυχόν ζημίας, το ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων, προκειμένου να συμψηφισθεί με τα ως άνω αποθεματικά από χρεόγραφα, που θα προκύψουν στο μέλλον. Ο ως άνω χειρισμός, πέραν του ότι ενισχύει την διαφάνεια του ισολογισμού, καθώς τα σχετικά στοιχεία εμφανίζονται στις τρέχουσες αξίες τους, συμπίπτει και με την προβλεπόμενη από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα λογιστική μεταχείριση. 1.2. Υπήρξε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 4,73 εκατ. ευρώ, η οποία προήλθε από αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο, εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες συνεχωνεύθησαν κατά την χρήση 2002 με απορρόφηση αυτών από την μητρική εταιρεία στο πλαίσιο των διαδικασιών, που επέβαλε ο ν.2940/2001 για την επανάκριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων. 1.3. Από τον συμψηφισμό των δύο ανωτέρω ποσών προκύπτει το μέγεθος της μειώσεως των ιδίων κεφαλαίων, που έχει αποτυπωθεί στην ως άνω Λογιστική Κατάσταση της 31.12.2002. 2. Οι προοπτικές για την πορεία της Εταιρείας στην τρέχουσα χρήση προσδιορίζονται από τα υφιστάμενα οικονομικά μεγέθη, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στις ανωτέρω Λογιστικές Καταστάσεις. Ιδιαιτέρως θετική συμβολή ενέχει το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει μηδενικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μηδενικές βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Επιπροσθέτως, το μέγεθος του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων, όπως και ο όγκος του σημερινού ανεκτέλεστου, ο οποίος υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ, προδιαγράφουν θετική την εξέλιξη των αποτελεσμάτων κατά την τρέχουσα χρήση. Παρόλα αυτά, ΟΙ σημερινές σε παγκόσμιο επίπεδο, γεωπολιτικά και οικονομικά, δυσμενείς συγκυρίες, υπαγορεύουν την συντηρητική προσέγγιση και την αποφυγή εκτιμήσεων, το προσδόκιμο των οποίων θα προϋπέθετε την έλλειψη των ως άνω δυσμενών συγκυριών. 3. Ο μη σχηματισμός προβλέψεως για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας, σε περίπτωση σχηματισμού της προβλέψεως αυτής θα ανερχόταν σωρευτικά στο ποσό των Euro 880 χιλ. περίπου, εάν ελάμβανε χώρα ταυτόχρονη έξοδος από την Υπηρεσία του συνολικού αριθμού των απασχοληθέντων κατά την συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο και ο περιορισμός της σχηματισμένης προβλέψεως σε € 62 χιλ. περίπου, όπως σημειώνεται στην υπ’αριθ. 5 παρατήρηση του πιστοποιητικού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, είναι σε απόλυτη συμφωνία με την υπ’αριθ. 205/ 1988 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και την προηγηθείσα υπ’αριθ. 17/29.05.1987 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εμπορίου, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Διοίκηση με το υπ’αριθ. πρωτ. Κ3-3570/1987 έγγραφο του Υπουργού Εμπορίου και επομένως έχει καταστεί υποχρεωτική για την Διοίκηση. 3.1. Συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω Γνωμοδοτήσεις έχει γίνει δεκτό ότι η διάταξη του άρθρου 42ε §14 κ.ν.2190/1920, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 33 π.δ.409/ 1986, η οποία ενέχει λεκτική επανάληψη της διατάξεως του άρθρου 20 της Τετάρτης Οδηγίας (78/660/ΕΟΚ), όπως αυτή έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την αληθή έννοιά της, αναφέρεται μόνο σε αποζημίωση, που καταβάλλεται στο προσωπικό, το οποίο εξέρχεται από την ενεργό υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως, δεν καλύπτει δε η διάταξη αυτή προβλέψεις για κινδύνους καλύψεως δαπανών από την έξοδο του προσωπικού από την Υπηρεσία Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη αιτία (παραίτηση, καταγγελία της συμβάσεως εργασίας κλπ.), εφόσον μάλιστα είναι σαφές ότι η σύγχρονη απόλυση όλου του προσωπικού, πέραν του ότι δεν επιτρέπεται λόγω της απαγορεύσεως των ομαδικών απολύσεων, δεν είναι πιθανή. Ως εκ τούτου, έχει γίνει δεκτό ότι η πρόβλεψη για ταυτόχρονη αποζημίωση όλου του προσωπικού λόγω απολύσεως, ως απίθανη, δηλαδή ως στερουμένη του υψηλού βαθμού πιθανότητος, που η ως άνω διάταξη απαιτεί, αποκλείεται από την έννοια του πρώτου εδαφίου της §14 του άρθρου 42ε κ.ν.2190/1920. 3.2. Αλλωστε, οι παραδοχές των ανωτέρω Γνωμοδοτήσεων έχουν λάβει στην συνέχεια και την νομοθετική τους αποτύπωση, αφού σύμφωνα με την διάταξη της περιπτώσεως ιε’ της §1 του άρθρου 31 ν.2238/1994 (που αποτελεί μεταφορά του εδαφίου ιε’ της §1 του άρθρου 35 ν.δ.3323/1955, όπως αυτή είχε προστεθεί με την §13 του άρθρου 10 ν.2065/1992), προβλέπεται ότι εκπίπτονται (από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο) τα ποσά των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, τα οποία καλύπτουν τις αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδοτήσεως κατά το έτος το επόμενο της κλειομένης διαχειριστικής περιόδου. 3.3. Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την διαχειριστική περίοδο, που έκλεισε την 31.12.2002, σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία, δεν διεπιστώθη η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, ώστε να παρίσταται ανάγκη σχηματισμού προβλέψεως για την αιτία αυτή στην λογιστική κατάσταση της 31.12.2002 ύψους μεγαλυτέρου της ήδη υφισταμένης των € 62 χιλ. περίπου. Εάν σε επόμενες διαχειριστικές περιόδους διαπιστωθεί η συνδρομή προϋποθέσεων, που υπαγορεύουν την επαύξηση του ανωτέρω ποσού της υφισταμένης προβλέψεως, η εν λόγω πρόβλεψη θα αναπροσαρμοσθεί με βάση τα τότε δεδομένα. 4. Σχετικά με τα αναφερόμενα στην σημείωση 6 του πιστοποιητικού ελέγχου ως ανεπίδεκτα εισπράξεως ποσά, καθόσον μεν αφορά στην Λογιστική Κατάσταση της μητρικής εταιρείας (1,30 εκατ.ευρώ), αφορούν υπόλοιπα απαιτήσεων προηγουμένων χρήσεων, για τα οποία η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν αφορούν σε οριστικά ανεπίδεκτες εισπράξεις και για τον λόγο αυτό θα εξαντλήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων, καθόσον δε αφορά στην ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση, τα εκεί αναφερόμενα, σχετίζονται με πληρωμές που έγιναν εντός της χρήσεως του οικονομικού έτους 2002 από την θυγατρική εταιρεία ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε εισφορές και προσαυξήσεις του Ι.Κ.Α. καθώς και καθυστερημένες αμοιβές προσωπικού και επιστροφή προς τον ΟΑΕΔ. Τα ανωτέρω αφορούν σε προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, κατά τις οποίες η ως άνω θυγατρική εταιρεία τελούσε υπό την διοίκηση των προηγουμένων φορέων αυτής. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τα ανωτέρω ποσά υφίσταται αντιδικία με τον ΟΑΕΔ και το Ι.Κ.Α., με το πέρας της οποίας το ποσό, που τελικώς θα προκύψει, θα μεταφερθεί στα έξοδα αναδιοργανώσεως (λογαριασμός 16) για πολυετή απόσβεση. 5. Δεν έχουν περιέλθει σε γνώση μας γεγονότα δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση της Εταιρείας, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην ως άνω Λογιστική Κατάσταση της 31.12.2002. 6. Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ήδη καταστεί γνωστό, σε εφαρμογή των προβλέψεων της πρόσφατης υπ΄αριθ. 1038 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της 05.03.2003, αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής των ρυθμίσεων που επέφερε το άρθρο 29 του ν.3091/2002, τροποποιούνται σημαντικά τόσο τα εταιρικά όσο και τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και ενισχύονται ανάλογα τα κέρδη της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση του 2002. Επιπλέον, λόγω και του μη σχηματισμού κατά την χρήση αυτή φορολογούμενου αποθεματικού αναφορικά με την αγορά ιδίων μετοχών κατά το 2002, η διοίκηση θα προτείνει την καταβολή μερίσματος στους μετόχους της. 6.1. Με την εγκύκλιο αυτή παρεσχέθη η δυνατότητα στις εταιρείες να πραγματοποιήσουν αποσβέσεις υπεραξίας επιχείρησης (goodwill) που προήλθε από την απορρόφηση άλλων εταιρειών με βάση τον ν.2166/93, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε δύο χρήσεις χωρίς μείωση των αποτελεσμάτων, όπως αρχικώς προβλεπόταν, αλλά μέσω συμψηφισμού αποθεματικών, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 6.2. Σε εφαρμογή των προβλέψεων της ως άνω ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απεφάσισε, να συμψηφισθεί το 50% των αποσβέσεων συνολικού ύψους 10,08 εκατ. Euro που προήλθε από την υπεραξία λόγω απορρόφησης κατασκευαστικών εταιρειών, με υφιστάμενα αποθεματικά, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Το υπόλοιπο 50% του προαναφερθέντος ποσού (5,04 εκατ. Euro) θα αποσβεσθεί με τον ίδιο τρόπο στην επόμενη χρήση. 6.3. Κατά συνέπεια, τα προ φόρων κέρδη της Εταιρείας για την χρήση 2002, ανέρχονται πλέον σε 7,5 εκατ. Euro, έναντι 6,1 εκατ. Euro της προηγούμενης χρήσης, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 23%, ενώ ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 35% και ανήλθε στα 71,2 εκατ. Euro, έναντι 52,7 εκατ. Euro το 2001. 6.4. Σε ενοποιημένη βάση, τα ενοποιημένα προ φόρων και μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16,4% και ανήλθαν σε 13,5 εκατ. € το 2002, σε σύγκριση με 11,6 εκατ. Euro το προηγούμενο έτος. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Εταιρειών ΜΗΧΑΝΙΚΗ ενισχύθηκε κατά 3,9% στα 119,8 εκατ. Euro, έναντι 115,3 εκατ. Euro το προηγούμενο έτος. 6.5. Κατόπιν των ανωτέρω επέρχεται ανάλογη αναμόρφωση της μητρικής Λογιστικής Καταστάσεως ως και της ενοποιημένης Λογιστικής Καταστάσεως της 31.12.2002, δεδομένου ότι οι καταστάσεις αυτές είχαν δημοσιευθεί πριν από την έκδοση της ως άνω ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Συνακόλουθα δε, η ως άνω αναμόρφωση θα αποτυπωθεί στον Ισολογισμό της μητρικής εταιρείας, ως και στον ενοποιημένο Ισολογισμό της 31.12.2002, των οποίων η δημοσίευση θα επακολουθήσει κατά τα προβλεπόμενα.»Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα