Νέο ποινολόγιο για την αδήλωτη εργασία

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την πάταξη της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση
Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013 06:00
ICON PRESS /ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας.

Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, με αυστηροποίηση των κυρώσεων για τους παραβάτες, προβλέπεται στο νομοσχέδιο που προωθείται από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Πυλώνας του νομοσχεδίου είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο «Αριάδνη» με το οποίο επιδιώκεται να μπει φραγμός σε φαινόμενα παραβατικότητας στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η θέσπιση ενός αυστηρού πλαισίου κυρώσεων για κάθε δημόσιο λειτουργό που εμπλέκεται σε περιπτώσεις παράνομης καταβολής συντάξεων και κοινωνικών παροχών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκτιμά ότι από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού προγράμματος διασύνδεσης των ασφαλιστικών Οργανισμών θα εξοικονομηθούν πόροι 600 εκατ. ευρώ, που θα μπορούν να διατεθούν για την προώθηση δράσεων που αφορούν στη στήριξη της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Οικονομική Αστυνομία

Πιο συγκεκριμένα, για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, η υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠΟΑΔΗΕ) καθίσταται εκ παραλλήλου αρμόδια για την ενέργεια των ελέγχων, που ορίζεται ότι ενεργούνται από τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΣΕΠΕ και η υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠΟΑΔΗΕ) σε περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος είναι αρμόδια για την ενέργεια των ελέγχων.

Η διαδικασία ειδικού ελέγχου προβλέπει ότι τα έγγραφα, βιβλία, πιστοποιητικά και πάσης φύσεως άδειες, καθώς και κάθε στοιχείο, που με οποιαδήποτε διάταξη νόμου ή υπουργική απόφαση προβλέπονται ως υποχρεωτικά επιδεικνυόμενα στα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΣΕΠΕ, επιδεικνύονται υποχρεωτικά και στους αξιωματικούς της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠΟΑΔΗΕ) στο πλαίσιο των ελέγχων που θα διενεργούνται.

Στις 5.000 ευρώ θα ανέρχεται το πρόστιμο για κάθε επιδοτούμενο άνεργο, όταν έχει προηγηθεί καταγγελία της σύμβασης από τον ίδιο εργοδότη.

Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από τους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ ή από οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο διαπιστώνεται, έπειτα από αμελλητί διαβίβαση του δελτίου ελέγχου τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ προς διασταύρωση, ότι κάποιος απασχολείται με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης σε εργοδότη χωρίς ο τελευταίος να τον έχει δηλώσει νομίμως στις αρμόδιες αρχές, ενώ και από την ανωτέρω διασταύρωση προκύπτει ότι είναι επιδοτούμενος άνεργος επιβάλλονται στον εργοδότη, πλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 25 του Ν. 3996/2011 και πάντως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις:

α. Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ για κάθε επιδοτούμενο άνεργο ή

β. πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε επιδοτούμενο άνεργο, όταν έχει προηγηθεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον ίδιο εργοδότη.

Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων «Α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση από 300 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης, είτε του ειδικού επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο».

Προσωρινό «λουκέτο»

Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ημερών με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή, ή με αιτιολογημένη πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου Επιθεωρητή Εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις η κύρωση επιβάλλεται κατόπιν προηγούμενης πρόσκλησης του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή ή του προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.

Κυρώσεις στα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας

Τροποποίηση της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων και πρόβλεψη ποινικής κύρωσης για τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα:

1) Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμοδίου προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμοδίου προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος ειδικού επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, ή/ και

2) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι 3 ημέρες, με αιτιολογημένη πράξη του ειδικού επιθεωρητή Εργασίας, ή του προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. ύστερα από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου Επιθεωρητή Εργασίας,

3) Προσωρινή άνω των 3 ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ειδικού επιθεωρητή Εργασίας ή του προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και στα υποκαταστήματα τους, που δεν υποβάλλουν εμπροθέσμως τις εκθέσεις δραστηριότητας που προβλέπονται, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση, ενώ όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του Ι.Γ.Ε.Ε., που του έχει επιβληθεί θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη και με χρηματική ποινή.

Κυρώσεις προβλέπονται και για τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Βεβαίωση καταβολής εισφορών

Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από 1-07-2013, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Συγκεκριμένα, νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του Ν. 3693/2008 που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και στις οποίες χορηγείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94, όπως ισχύει, φορολογικό πιστοποιητικό, υποχρεούνται και στην έκδοση ασφαλιστικού πιστοποιητικού (Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης).

Το ασφαλιστικό πιστοποιητικό χορηγείται έπειτα από ειδικό έλεγχο που πραγματοποιείται σύμφωνα με πρόγραμμα ελέγχου / ερωτηματολογίου που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έπειτα από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΡΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ - amous@naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα