ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης.

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009 00:00
Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και τις διατάξεις του Ν. 2396/96 για τις άϋλες μετοχές, καθώς και το άρθρο 11 του Καταστατικού της Τράπεζας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αιόλου 86) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης την 14η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93" Αθήνα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999, των άρθρων 1 - 5 του νόμου 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, και την εισφορά του σε συσταθησόμενη ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας". 2. Έγκριση (α) της από 30/09/2009 Λογιστικής Κατάστασης (ισολογισμός μετασχηματισμού) του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Τράπεζας, λαμβανομένης υπ' όψιν της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ημερομηνία 7/12/2009 για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω κλάδου, και (β) του σχεδίου των όρων απόσχισης και εισφοράς του εν λόγω κλάδου στη συσταθησόμενη ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας". 3. Ορισμός εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύστασης της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας" και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου. 4. Ανακοίνωση εκλογής συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αναπλήρωση παραιτηθέντων. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού. 6. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008. 7. Έγκριση συμβάσεων Τράπεζας με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Τροποποίηση των άρθρων 18, 19, 21, 22, 23 και 24 (περί Διοικητικού Συμβουλίου) και προσαρμογή του άρθρου 4 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας. 9. Εκχώρηση από τη Γενική Συνέλευση στο Δ.Σ. του δικαιώματος για έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α και 13 κ.ν. 2190/1920 ως και του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ισχύουν. 10. Ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: 1. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 8/1/2010, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). 2. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 8/1/2010, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Προς διευκόλυνση των κ. Μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (τηλ. επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων 210-3343414,16,21, 26,28,60,94, fax 210- 3343404, 3343406, 3343410).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα