ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. : Γνωστοποίηση αποφάσεων της μετ' αναβολήν Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009 00:00
Η εταιρία Μοχλός A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την Τρίτη 14 Ιουλίου 2009 και ώρα 12:30 πραγματοποιήθηκε η μετ' αναβολήν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Κατ' αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 56,36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου: Εγκρίθηκε ομόφωνα: η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων", με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 και ειδικότερα του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αυτής κ. Γεωργίου Δεληγιάννη (με Α.Μ ΣΟΕΛ 11851), με αναπληρωτή αυτού τον κ. Βασίλειο Καζά (με Α.Μ ΣΟΕΛ 13281), καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα