ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. : Πρόσκληση των μετόχων σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 8/7/2009

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 00:00
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε" σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 8η Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 - ?λιμος Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 3ο: "Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους". Θέμα 6ο: "Λήψη απόφασης περί αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του Ομίλου", Θέμα 7ο: "Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008", Θέμα 12ο: "Λήψη απόφασης περί διαθέσεως των αποκτηθεισών ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 (διάθεση, εκποίηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου)". Θέμα 13ο: "Λήψη απόφασης περί επέκτασης του χρονικού διαστήματος απόκτησης ιδίων μετοχών, που αποφασίσθηκε από τη Β? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ς Ιουλίου 2008". Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Α? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουλίου 2009 οφείλουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ΑΕ (ΕΧΑΕ), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η ΕΧΑΕ αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 στον ?λιμο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα