ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου.

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008 00:00
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., και του Ν. 3340/2005 η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για την χρήση 2007. Για την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να καθιστούν ανέφικτο το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Κατόπιν τούτου για την διαχειριστική αυτή περίοδο ο φορολογικός έλεγχος έκρινε τα τηρηθέντα βιβλία ως ειλικρινή. Από τον παραπάνω έλεγχο και για την εν λόγω χρήση προέκυψαν καταβλητέοι φόροι, ύψους 105.517 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα