ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. : Καθορισμός ημερομηνίας απόσχισης του Κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας.

Παρασκευή, 01 Αυγούστου 2008 00:00
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε", ανακοινώνει ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Β' επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 1 ν. 3340/2005 και 2 της υπ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με την ενότητα 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν, συνεδρίασε σήμερα την 30η Ιουλίου 2008 και απεφάσισε: 1. Τον ορισμό της 31ης Ιουλίου 2008 ως ημερομηνίας κατάρτισης της προβλεπόμενης Λογιστικής Κατάστασης απόσχισης του Κατασκευαστικού Κλάδου της εταιρείας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920, για την εν συνεχεία εισφορά του κλάδου αυτού στη εταιρεία "ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε.", θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.". 2. Τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας - που ασκεί ήδη και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας - "GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων" (Βασ. Κωνσταντίνου 44- Αθήνα) με Α.Μ ΣΟΕΛ 127, και συγκεκριμένα του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κου. Γεωργίου Δεληγιάννη (με Α.Μ ΣΟΕΛ 15791), γα τον έλεγχο, πιστοποίηση και υπογραφή της ως άνω Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης του κλάδου της εταιρείας μας καθώς και της κατά νόμο 2166/993 απαιτούμενης έκθεσης πιστοποίησης των εισφερόμενων στοιχείων και καθορισμού των σχέσεων ανταλλαγής των μετοχών. Η εταιρεία θα ενημερώσει αμελλητί το επενδυτικό κοινό με την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών και των κατά το νόμο, το καταστατικό ή άλλως πως προβλεπομένων αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της τήρησης λοιπών διατυπώσεων. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με νεότερη ανακοίνωσή του θα ενημερώσει αμελλητί το επενδυτικό κοινό για τις περαιτέρω ενέργειες και εξελίξεις αναφορικά με την εταιρεία.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα