ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008 00:00
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Πέμπτη 26/6/2008 πραγματοποιήθηκε η 8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 25 μέτοχοι που κατέχουν 20.715.667 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 82,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις: - Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 8ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. - Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 8ης εταιρικής χρήσης (1/1/2007 - 31/12/2007). - Ενέκρινε τη διάθεση των ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος 0,33 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2007. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α στις 13/8/2008. Από τις 14/8/2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 25/8/2008 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias. - Εξέλεξε την εταιρεία P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας 9ης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2008), με τακτικό ελεγκτή τον κ. Κωφόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου (ΑΜΣΟΕΛ 13701) και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Σφαρνά Αλέξανδρο του Πέτρου (ΑΜΣΟΕΛ 14841) και ενέκρινε τον καθορισμό της αμοιβής τους. - Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και την προέγκρισή τους για τη χρήση 2008. - Ενέκρινε τον ανακαθορισμό της αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ Α.Ε για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΠ

Σχολιασμένα