ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008 00:00
Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 11/06/2008 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν 10 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.256.180 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων ήτοι το 87.60% επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: Θέμα 1ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.256.180 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Θέμα 2ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.256.180 μετοχών, ενέκριναν: α) από διάθεση κερδών της χρήσης 2007, 300 χιλ. ευρώ καθαρά ως Αμοιβές μελών Δ.Σ. β) τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.020.000 ευρώ, ήτοι 0,17 ευρώ ανά μετοχή, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Πέμπτης 12/6/2008. Από την Παρασκευή 13/06/2008 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος), οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 24/6/2008. Θέμα 3ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.256.180 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2007. Θέμα 4ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.256.180 μετοχών, ενέκριναν για τη χρήση 2007 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 573 χιλ. ευρώ προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 καθαρού ποσού έως 435 χιλ. ευρώ. Θέμα 5ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.256.180 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2008 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17111, αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. Θέμα 6ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.256.180 μετοχών, ενέκριναν και επικύρωσαν την από 1.2.2008 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας περί εκλογής του κ. Αναστάσιου Τσιρώνη στη θέση της παραιτηθείσας κας Ευθυμίας Κουτσοβασίλη και καθορισμού της ιδιότητάς του, σε μη εκτελεστικό μέλος. Θέμα 7ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.256.180 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών Θέμα 8ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.256.180 μετοχών ενέκριναν την τροποποίηση των όρων λειτουργίας του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτοί είχαν εγκριθεί από την ΤΓΣ της 6.6.2007, ως προς τα εξής δύο σημεία: την τιμή διάθεσης των μετοχών, η οποία καθορίσθηκε σε 2 ευρώ ανά μετοχή και το χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης ο οποίος ορίσθηκε ανά τρίμηνο. Θέμα 9ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.256.180 μετοχών ενέκριναν την εναρμόνιση ολόκληρου του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το ν. 3604/2007) με τη συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, την επαναδιατύπωση των άρθρων 5 παρ. 6, 7, 8, άρθρο 6, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 23, 24 και 26, τη διαγραφή των άρθρων 17, 22 και 28 και την αναρίθμηση των άρθρων 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 και 27 αντίστοιχα σε άρθρα με αρίθμηση 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, και 25. Τέλος, την προσθήκη παρ. 9, 10 και 11 στο άρθρο 5 καθώς και άρθρου γενικής διάταξης, με αρίθμηση 28, σχετικά με όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, στα οποία θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Το νέο καταστατικό της Εταιρείας θα αποτελείται πλέον μετά την εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 3604/2007 από 26 άρθρα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΒΡΚ

Σχολιασμένα