FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008 00:00
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 29η Μαΐου 2008 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Καποδιστρίου 90 στην Νέα Ιωνία Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην οποία παρέστησαν 14 μέτοχοι κατέχοντες 7,012,427 ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 8.593.750 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 81,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομοφώνως και παμψηφεί (σε ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου) τα ακόλουθα : Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της δωδέκατης εταιρικής χρήσης 2007 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών και η καταβολή μερίσματος στους μετόχους ποσού ευρώ 0,04 ανά μετοχή για τη χρήση 2007. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 2ας Ιουνίου 2008, ενώ ορίσθηκε η ορίσθηκε η Τρίτη 3 Ιουνίου 2008 ως ημέρα αποκοπής του μερίσματος και η Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008 ως ημερομηνία έναρξης της πληρωμής του μερίσματος. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες. Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 12ης χρήσης 2007. Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 8, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33 του καταστατικού της εταιρίας, προς την εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετά από την τροποποίησή του νόμου από τον Ν. 3604/2007. Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε πρόγραμμα για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 § 5 του κ.ν. 2190/1920. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε η αγορά Ιδίων μετοχών έως του 1% του μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την θέσπιση από επερχόμενη γενική συνέλευση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας Γ.Σ. και με εύρος τιμών από 1,5 Ευρώ ελάχιστη τιμή έως 4,5 Ευρώ μέγιστη τιμή. Θέμα 6ο: Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, αποτελούμενο από τους: 1. Attilio Biancardi 2. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη 3. Luigi Buziol 4. Andrea Borsatti 5. Πέλοπα Λάσκο Καθορίστηκε ότι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κκ. Andrea Borsatti και Πέλοψ Λάσκος Θέμα 7ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της δωδέκατης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών τους για την 13η εταιρική χρήση (1/1/2008 -31/12/2008). Θέμα 8ο: Εγκρίθηκαν συμβάσεις κατά το άρθρο 23Α § 2 ΚΝ 2190/1920 Θέμα 9ο: Εκλέχθηκε τακτικός και αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής / λογιστής για τη εταιρική χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008 και καθορίστηκε η αμοιβή τους Θέμα 10ο: Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Τσουβελεκάκης, αναφέρθηκε στις προοπτικές, τις νέες επενδύσεις καθώς και το άνοιγμα νέων καταστημάτων εντός του 2008, ενώ σχολίασε τα αποτελέσματα α' τριμήνου 2008 της εταιρείας και του ομίλου. Πιο αναλυτικά: ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης αναφέρθηκε στην πορεία του ομίλου FASHION BOX ΕΛΛΑΣ από την αρχή του 2008 έως σήμερα, υπενθυμίζοντας ότι με γνώμονα την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, η FASHION BOX ΕΛΛΑΣ προχώρησε τον Φεβρουάριο του 2008 στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας S.C. FASHION BOX ROMANIA SRL με έδρα το Βουκουρέστι της Ρουμανίας και μετοχικό κεφάλαιο ευρώ 150.000. Η θυγατρική αυτή εταιρία διαχειρίζεται και το νέο εταιρικό REPLAY STORE της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2008 εντός του υπερσύγχρονου εμπορικού κέντρου "Baneasa Shopping City" στο Βουκουρέστι και αποτελεί το 206' κατάστημα του ιταλικού Ομίλου σε όλο τον κόσμο, ενώ διαθέτει χώρους πώλησης 200 τ.μ. Επίσης αναφέρθηκε στην πρόσφατη έναρξη εργασιών του νέου franchise REPLAY STORE στην Λευκωσία της Κύπρου, σε συνεργασία με την εταιρία "THREE A.K. LEATHER GARMENTS LTD.", συμφερόντων του Κύπριου επιχειρηματία Αντώνη Κυνηγού, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2008, βρίσκεται σε ένα από τα εμπορικότερα σημεία της Λευκωσίας και διαθέτει χώρους πώλησης 200 τ.μ. Αναφορικά με την αναπτυξιακή δραστηριότητα του ομίλου μέχρι το τέλος του 2008, ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της θυγατρικής S.C. FASHION BOX ROMANIA SRL και της εταιρίας S.C. COTROCENI PARK SA, για την δημιουργία νέου εταιρικού REPLAY STORE 140 τ.μ. στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, εντός του υπό κατασκευή εμπορικού κέντρου COTROCENI PARK το οποίο αναμένεται να είναι σε λειτουργία το τελευταίο τρίμηνο του 2009. Επίσης, ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την ίδρυση νέου franchise REPLAY STORE στην Μύκονο, σε συνεργασία με την εταιρία "ΑΝΝΑ & ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ-ΤΖΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΟΕ". Το νέο κατάστημα στην Μύκονο θα διαθέτει χώρους πώλησης 130 περίπου τ.μ. και θα ξεκινήσει την λειτουργία του εντός του Ιουνίου 2008. Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ, ανακοίνωσε ότι η εταιρία είναι σε διαπραγματεύσεις για την ίδρυση νέων καταστημάτων REPLAY σε Λάρισα, Ηράκλειο και εντός νέων υπό κατασκευή Shopping Malls στην Αττική, ενώ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνίας για την ίδρυση REPLAY OUTLET στην Ρουμανία. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 Σχετικά με τα αποτελέσματα του ομίλου το 1ο τρίμηνο του 2008, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ.Τσουβελεκάκης τόνισε τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 22,4% έναντι του αντίστοιχου περυσινού και να διαμορφώνεται στα ευρώ 9,9 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο κατά 64,5% έναντι του 2007 και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 917 χιλ. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι στην εικόνα αυτή συνεισέφερε και έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος από πώληση ακινήτου ύψους ευρώ 130 χιλ. Συνεπώς, τα ως άνω καθαρά κέρδη χωρίς το έκτακτο αυτό αποτέλεσμα ανέρχονται σε ευρώ 787 χιλ. ήτοι 41,2% αυξημένα έναντι του α' τριμήνου 2007. Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο, www.fashionbox.gr.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα