ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. : Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008 00:00
Η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε γνωστοποιεί, ότι με απόφαση του Δ.Σ της 6/5/2008, αποφασίσθηκε όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας έτους 2008, πραγματοποιηθεί στις 5/6/2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 - 'Αλιμος Αττικής), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2007 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Λήψη απόφασης περί αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του Ομίλου. 6. Λήψη απόφασης για διακοπή εκτέλεσης ιδιωτικών έργων αναληφθέντων και εκτελούμενων από το υποκατάστημα της εταιρείας στη Ρουμανία. 7. Λήψη απόφασης για ίδρυση γραφείων και υποκαταστήματος στη Ρωσία. 8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 9. Έγκριση αμοιβής προς τα μέλη του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2007 βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 10. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2008 βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 11. Ειδική έγκριση, κατ? άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των πρόσωπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 12. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων. 13. Λήψη απόφασης για θέσπιση προγράμματος μετοχών στα μέλη του Δ.Σ και το προσωπικό της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών ή μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή/και μέσω διάθεσης ιδίων μετοχών. 14. Κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών προς διανομή δωρεάν μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στα στελέχη της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 15. Απόκτηση ίδιων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το ν. 3604/07. 16. Τροποποιήσεις άρθρων 11, 13, 14, 18, 22 του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν. 3604/07. 17. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 στον Αλιμο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική πρόσκληση των μετόχων για τη συμμετοχή αυτών στην ανωτέρω Τακτική Γ.Σ της 5/6/2008 δημοσιεύθηκε στα φύλλα της οικονομικής εφημερίδας "ΕΞΠΡΕΣ" και της πολιτικής εφημερίδας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" της 15/5/2008.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα