ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. : Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2008 00:00
Σε συνέχεια της από 18/12/2007 επιστολής μας που αφορούσε επεξηγήσεις στις Δημοσιευμένες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01 - 30/09/2007 της εταιρίας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, στο κονδύλι του ισολογισμού "Επενδύσεις Σε Δίκαιη Αξία Μέσω Των Αποτελεσμάτων Χρήσης (χρεόγραφα) " εκ παραδρομής έχουν συμπεριληφθεί και μετοχές της εταιρίας ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ποσού αξίας ευρώ 971.940,95 οι οποίες έχουν αποτιμηθεί στο κόστος κτήσεως. Σας ενημερώνουμε ότι, στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2007 θα απεικονιστούν σε ιδιαίτερο λογαριασμό.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΒΡΚ

Σχολιασμένα