ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Ολοκλήρωση της εξαγοράς του 46% των κοινών και του 100% των Ιδρυτικών μετοχών της Finansbank

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2006 00:00
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: "Σε συνέχεια του σχετικού Δελτίου Τύπου της 18 Αυγούστου 2006 με τίτλο «Η ΕΤΕ ολοκληρώνει την εξαγορά του 46% των Κοινών και του 100% των Ιδρυτικών Μετοχών της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) (ATX:ETE) επισυνάπτει τα ακόλουθα 2 έγγραφα, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού: (1) Τη γνωστοποίηση ειδικής κατάστασης που εξεδόθηκε εκ μέρους της ΕΤΕ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας και το Χρηματιστήριο Αξιών της Κωνσταντινούπολης την 18 Αυγούστου 2006. (2) Τη γνωστοποίηση ειδικής κατάστασης που εξέδωσε η Finansbank προς το Χρηματιστήριο Αξιών της Κωνσταντινούπολης την 18 Αυγούστου 2006. Υπεύθυνος Πληροφοριών / Επικοινωνίας: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κ. Παύλος Μυλωνάς +30 210 334 1521 Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Επικεφαλής Σχέσεων με Επενδυτές ΕΤΕ Αθήνα, 21 Αυγούστου 2006. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Όνομα εταιρείας/Μετόχου : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Ημερομηνία : 18.08.2006 Θέμα : Γνωστοποίηση σύμφωνα με τη σειρά Εγκυκλίου VIII, No.39 της Τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Προς την Τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / το Χρηματιστήριο Αξιών Κωνσταντινούπολης Ειδική κατάσταση προς γνωστοποίηση: Όλες οι εγκρίσεις που απαιτούνται από την Τράπεζά μας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την μεταβίβαση μετοχών, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών που υπεγράφη μεταξύ της Τράπεζάς μας και των Fiba Holding A.S., Fina Holding A.S., Fiba Factoring Hizmetleri A.S. και Girisim Factoring A.S., όλων μετόχων της Finansbank A.S. ("Πωλητών") στις 03.04.2006, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών έχουν ολοκληρωθεί με την πληρωμή του ποσού των 2.774.000.000 Δολλαρίων ΗΠΑ που κατέβαλε σε μετρητά η Τράπεζά μας στους Πωλητές στις 18.08.2006. Από το πιο πάνω ποσό, 2.323.000.000 Δολλαρία ΗΠΑ αφορούν τις προς πώληση Κοινές Μετοχές της Finansbank A.S. με ονομαστική αξία YTL 575.000.000, και 451.000.000 Δολλάρια ΗΠΑ αφορούν τις 100 Ιδρυτικές Μετοχές της Finansbank A.S. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Εγκυκλίων της Τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας για την δημόσια προσφορά σχετικά με τις μετοχές μειοψηφίας της Finansbank A.S. και της Finans Finansal Kiralama A.S. (Finans Leasing), θυγατρικής εταιρείας της Finansbank A.S. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Εγκυκλίων της Τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας για την εξαίρεσή της από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας προσφοράς σχετικά με την Finans Yatirim Ortakligi, επίσης θυγατρικής εταιρείας της Finansbank A.S. Δηλώνουμε και υποβάλλουμε τις πιο πάνω πληροφορίες σε προσοχή σας, στα πλαίσια των 'Αρθρων 11 και 14 της σειράς Εγκυκλίου VIII, No.39. Δηλώνουμε επίσης ότι η πιο πάνω γνωστοποίηση συμμορφώνεται με τις αρχές της σειράς Εγκυκλίου VIII, No.39 της Τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι αντικατοπτρίζει πλήρως και τελείως τις πληροφορίες που έχουμε επί του θέματος αυτού/ θεμάτων αυτών, ότι οι πληροφορίες είναι σύμφωνες με τα βιβλία, αρχεία και έγγραφά μας, ότι έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συλλέξουμε με τρόπο πλήρη, αληθή και ορθό όλες τις πληροφορίες που αφορούν αυτό το θέμα, και ότι είμαστε υπεύθυνοι για αυτή τη γνωστοποίηση. Selin Bayar Δικηγόρος Εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Ημερομηνία και ώρα: 18.08.2006 - 17:00 FINANSBANK ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ TO ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ: Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ FINANSBANK Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, 18 Αυγούστου, 2006 - Ο Όμιλος FIBA, μέτοχος πλειοψηφίας της Finansbank (FINBN.IS) ολοκλήρωσε την πώληση του 46% των κοινών μετοχών της Finansbank [η ονομαστική αξία των οποίων είναι TRY575,000,000] και του 100% των ιδρυτικών μετοχών της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ("ΕΤΕ"), στα πλαίσια της σύμβασης αγοράς μετοχών που υπογράφηκε την 3 Απριλίου, 2006 (λεπτομέρειες της σύμβασης υπάρχουν στην ανακοίνωση μας της 4 Απριλίου, 2006). Η ΕΤΕ κατέβαλε σε μετρητά US$2,323εκατ. για το 46% των κοινών μετοχών της Finansbank (αποτιμώντας το 100% των κοινών μετοχών στα US$5,050εκατ.) και US$451εκατ. για το 100% των ιδρυτικών μετοχών της Finansbank. Εντός 3 μηνών μετά τη σημερινή μεταβίβαση μετοχών, οι λογιστικές καταστάσεις της Finansbank της σημερινής ημερομηνίας, θα προετοιμαστούν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS). Αν η λογιστική αξία της Finansbank σε Δολλάρια ΗΠΑ (μη συμπεριλαμβανομένου του κέρδους από την πώληση συμμετοχών) αυξημένη κατά US$100εκατ. είναι χαμηλότερη της λογιστικής αξίας σε Δολλάρια ΗΠΑ της Finansbank την 31 Δεκεμβρίου 2005, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS), τότε το τίμημα της Ομίλου FIBA θα μειωθεί κατά το 50,04% της διαφοράς. Αν δεν υπάρχει τέτοια διαφορά στις λογιστικές αξίες, το τίμημα δεν θα αλλάξει. Ως μέρος της συμφωνίας, η Finansbank ολοκλήρωσε επίσης την πώληση των διεθνών συμμετοχών της, Finans International Holding N.V. (όπου η Finansbank κατείχε άμεσα ποσοστό 100%) και Finansbank Romania S.A. (όπου η Finansbank κατείχε άμεσα ποσοστό 28,05%) στη FIBA Holding A.S. προς US$600εκατ. και επαναγόρασε το 99,99% των μετοχών της Finansbank Malta Ltd προς US$48εκατ., από τη Finans International Holding N.V. Από την πώληση αυτή, η Finansbank κατέγραψε κέρδος ύψους TRY546,2εκατ. από πώληση συμμετοχών. Περισσότερες πληροφορίες για τον κατάλογο των εταιρείων που υπό την Finans International Holding και την αποτίμηση αυτών των συμμετοχών από ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, υπάρχουν στη σχετική ανακοίνωσή μας της 4 Απριλίου 2006. Σημειώνεται επίσης ότι ανεξάρτητοι οργανισμοί έχουν επικαιροποιήσει επίσης τις αποτιμήσεις αυτών των συμμετοχών. Η ΕΤΕ θα υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας για την έγκριση υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς σχετικά με το υπολειπόμενο ποσοστό 44,3% των κοινών μετοχών της Finansbank (ποσοστό που δεν συμπεριλαμβάνει το 9,68% των μετοχών της Finansbank που διατηρείται από τον Όμιλο FIBA), σύμφωνα με τις σχετικές εποπτικές απαιτήσεις. Αν, η ΕΤΕ αποκτήσει επιπλέον ποσοστό μικρότερο του 4% πλέον μίας κοινής μετοχής στη Finansbank, κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Προσφοράς, η FIBA Holding και οι συνδεδεμένες εταιρείες της θα πωλήσουν στην ΕΤΕ επαρκή αριθμό κοινών μετοχών ώστε η ΕΤΕ να επιτύχει την κυριότητα του 50% πλέον μίας κοινής μετοχής της Finansbank. Για το υπόλοιπο 9,68% που εξακολουθούν να έχουν στην κυριότητά τους οι εταιρείες του Ομίλου FIBA, έχουν συνομολογηθεί με την ΕΤΕ δικαιώματα προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μετοχών (put & call arrangements). Η τιμή άσκησης θα καθοριστεί με βάση την απόδοση της Finansbank.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα