ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.: Επαναδημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Τρίτη, 04 Απριλίου 2006 00:00
Η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί, ότι προέβη στην επαναδημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, λόγω λαθών που παρεισέφρησαν στη δημοσίευση αυτών στις 31/3/2006. Οι ορθές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις επαναδημοσιεύονται στις 3/4/2006 στην αυτή οικονομική εφημερίδα. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο δημοσιεύσεων, αφορούν κατ? αρχήν στη θέση του πιστοποιητικού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπου εσφαλμένα ανεγράφετο "βλέπε site εταιρείας" αντί της γνώμης του η οποία είναι "με σύμφωνη γνώμη-έμφαση για ανέλεγκτη φορολογική χρήση και διόρθωση οικονομικών καταστάσεων", όπως εμφανίζεται στην δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση. Επίσης, οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις διαφοροποιήθηκαν σε εταιρική και ενοποιημένη βάση ως εξής: 1) Αύξηση των εσόδων από κατασκευαστικά συμβόλαια (Δ.Λ.Π 11) κατά ποσό 94 χιλ. ευρώ, αύξηση του αντίστοιχου κόστους κατασκευής κατά το ποσό 2.814 χιλ.ευρώ και μείωση των φόρων χρήσης κατά το ποσό των 824 χιλ. ευρώ για τη χρήση του 2005, ενώ αντιστοίχως για τη χρήση του 2004 αύξηση των εσόδων από κατασκευαστικά συμβόλαια κατά το ποσό των 1.772 χιλ. ευρώ και μείωση του κόστους κατασκευής 2.814 χιλ. ευρώ και αύξηση φόρων κατά το ποσό των 1.500 χιλ. ευρώ. 2) Μεταφορά διαγραφής επισφάλειας ποσού 3.092 χιλ. ευρώ με αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2003 και αύξηση του κονδυλίου "?λλα έσοδα εκμετάλλευσης" της χρήσης 2004 με το αντίστοιχο ποσό, καθώς επίσης και αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του 2004 κατά το ποσό των 1.896 χιλ.Euro.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα