ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ: Γνωστοποίηση

Δευτέρα, 03 Απριλίου 2006 00:00
Στα πλαίσια της έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και βάσει της από 24.03.2006 ανακοίνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Η Εταιρεία, εφαρμόζοντας την με αριθ.118/23-03-2006 διευκρινιστική οδηγία της ΕΛΤΕ, περιέλαβε στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, που δημοσιεύτηκαν την 28/03/2006, τα παρακάτω: Α) Στα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της χρήσης 01 Ιανουαρίου 2005 - 31 Δεκεμβρίου 2005, που δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες αλλά και αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες τόσο του Χ.Α. όσο και της Εταιρείας, παρατέθηκε η με αριθμό 11 σημείωση, σχετικά με την ύπαρξη τροποποιήσεων στις ήδη δημοσιευθείσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, η οποία παραπέμπει στην με αριθμό 5.1.3.24 σημείωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Β) Παρατέθηκε στο προσάρτημα που αναρτήθηκε την 28 Μαρτίου 2006 στις ιστοσελίδες τόσο του Χ.Α. όσο και της Εταιρείας, η με αριθμό 5.1.3.24 σημείωση με επικεφαλίδα "Προσαρμογή λογιστικών μεγεθών προηγούμενων δημοσιεύσεων και ανακατατάξεις κονδυλίων" όπου αναφέρονται αναλυτικά, με την μορφή πινάκων αλλά και με τις κατάλληλες επεξηγήσεις: 1) Η επίδραση των προσαρμογών στα συνολικά ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα μετά φόρων για τον Όμιλο και την Εταιρεία στον ισολογισμό της πρώτης μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2004, αλλά και την 31η Δεκεμβρίου 2004. 2) Αναλυτικοί πίνακες, που παρουσιάζουν την επίδραση επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, όσον αφορά στα κονδύλια που προσαρμόστηκαν, στους ισολογισμούς, στα αποτελέσματα και στα βασικά κέρδη ανά μετοχή, καθώς και το ποσό της διόρθωσης. Συνοπτικά η επίδραση έχει ως εξής: Στον Όμιλο κατά την 01/01/2004: αναγνωρίσθηκε επιπρόσθετο κόστος στις παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Euro 1.821,28 χιλ με την αντίστοιχη αναβαλλόμενη απαίτηση ύψους Euro 637,45 χιλ και μειωτική επίδραση στην καθαρή θέση ποσού Euro 1.183,83 χιλ. Επίσης, βάσει του Δ.Λ.Π 12, η Εταιρεία εκτίμησε ότι ένα ποσό Euro 3.050,00 χιλ μεταφοράς δικαιώματος αφορολόγητης έκπτωσης του ν.2601/98, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει αφορολόγητα αποθεματικά από κέρδη επομένων χρήσεων και επομένως απεικόνισε στον ισολογισμό μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π. την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους Euro 1.067,5 χιλ με ισόποση αυξητική επίδραση στην καθαρή θέση του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των δημοσιευμένων ιδίων κεφαλαίων μεταβλήθηκε από Euro 78.796,00 χιλ σε Euro 78.679,67 χιλ. Στον Όμιλο κατά την 31/12/2004: Τα ίδια κεφάλαια επηρεάστηκαν από α) το επιπρόσθετο κόστος στις παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ποσού Euro 1.821,28 χιλ που αναγνωρίσθηκε την 01/01/2004, με την αντίστοιχη αναβαλλόμενη απαίτηση που διαμορφώθηκε σε ποσό Euro 455,32 χιλ λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή και τελική μειωτική επίδραση στην καθαρή θέση ποσού Euro 1.365,96 χιλ και β) την αναβαλλόμενη απαίτηση του αφορολόγητου αποθεματικού που αναγνωρίσθηκε την 01/01/2004 και διαμορφώθηκε σε ποσό Euro 762,5 χιλ. λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή με ισόποση αυξητική επίδραση στην καθαρή θέση του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των δημοσιευμένων ιδίων κεφαλαίων μεταβλήθηκε από Euro 82.694,97 χιλ σε Euro 82.091,51 χιλ. Τα ενοποιημένα Αποτελέσματα μετά Φόρων για την 31/12/2004 μειώθηκαν λόγω της επίδρασης της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή στις αναβαλλόμενες απαιτήσεις του προσθέτου κόστους παροχών προσωπικού και του αφορολόγητου αποθεματικού, κατά Euro 182,13 χιλ και Euro 305, 00 χιλ αντίστοιχα, και διαμορφώθηκαν από Euro 5.344,22 χιλ σε Euro 4.857,09 χιλ. Στην Εταιρεία κατά την 01/01/2004: αναγνωρίσθηκε επιπρόσθετο κόστος στις παροχές προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Euro 1.819,8 χιλ με την αντίστοιχη αναβαλλόμενη απαίτηση ποσού Euro 636,93 χιλ και μειωτική επίδραση στην καθαρή θέση ποσού Euro 1.182,86 χιλ. Επίσης, βάσει του Δ.Λ.Π 12, η Εταιρεία εκτίμησε ότι ένα ποσό Euro 3.050 χιλ μεταφοράς δικαιώματος αφορολόγητης έκπτωσης του ν.2601/98, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει αφορολόγητα αποθεματικά από κέρδη επομένων χρήσεων και επομένως απεικόνισε στον ισολογισμό μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π. την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους Euro 1.067,5 χιλ με ισόποση αυξητική επίδραση στην καθαρή θέση της Εταιρίας. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των δημοσιευμένων ιδίων κεφαλαίων μεταβλήθηκε από Euro 74.821,80 χιλ σε Euro 74.706,44 χιλ. Στην Εταιρεία κατά την 31/12/2004: Τα ίδια κεφάλαια επηρεάστηκαν από α) το επιπρόσθετο κόστος στις παροχές προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού Euro 1.819,8 χιλ. που αναγνωρίσθηκε την 01/01/2004, με την αντίστοιχη αναβαλλόμενη απαίτηση που διαμορφώθηκε σε ποσό Euro 454,95 χιλ λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή και τελική μειωτική επίδραση στην καθαρή θέση ποσού Euro 1.364,85 χιλ και β) την αναβαλλόμενη απαίτηση του αφορολόγητου αποθεματικού που αναγνωρίσθηκε την 01/01/2004 και διαμορφώθηκε σε ποσό Euro 762,5 χιλ λόγω αλλαγής του φορολογικού συντελεστή με ισόποση αυξητική επίδραση στην καθαρή θέση του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των δημοσιευμένων ιδίων κεφαλαίων μεταβλήθηκε από Euro 78.198,38 χιλ σε Euro 77.596,03 χιλ. Τα Αποτελέσματα μετά Φόρων της Μητρικής για την 31/12/2004 μειώθηκαν λόγω της επίδρασης της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή στις αναβαλλόμενες απαιτήσεις του προσθέτου κόστους παροχών προσωπικού και του αφορολόγητου αποθεματικού, κατά Euro 181,98 χιλ και Euro 305, 00 χιλ αντίστοιχα, και διαμορφώθηκαν από Euro 4.891,81 χιλ σε Euro 4.404,83 χιλ. Πληροφοριακά, αναφέρεται ότι οι ταμιακές ροές δεν επηρεάστηκαν στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις από τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, καθώς επίσης ότι πέραν της αλλαγής στα αποτελέσματα μετά φόρων της 31/12/2004 (τα κέρδη προ φόρων δεν επηρεάστηκαν), κανένα άλλο δημοσιευμένο αποτέλεσμα των ενδιαμέσων καταστάσεων δεν μεταβλήθηκε. Το επενδυτικό κοινό μπορεί να ανατρέξει στη σημείωση 5.1.3.24 των οικονομικών καταστάσεων του 2005 της Εταιρείας, που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicfabrics.com για περισσότερο αναλυτική ενημέρωση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα