ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2005 της ΕΧΑΕ

Τρίτη, 09 Αυγούστου 2005 00:00
To Δ.Σ. της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΕΧΑΕ) ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2005, διαμορφώθηκε σε 34,2 εκατ. έναντι 33,6 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών κατά 2% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από την αγορά μετοχών του ΧΑ κατά 19% (μέση ημερήσια αξία συναλλαγών 189 εκατ. το 2005 έναντι 157 εκατ. το 2004). Αντίθετα, τα έσοδα από την αγορά παραγώγων του ΧΑ παρουσιάζουν αισθητή μείωση, γεγονός που οφείλεται τόσο στο μειωμένο όγκο κατά 10% όσο και στη μείωση των προμηθειών που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2005. Αισθητή μείωση εμφανίζουν επίσης και τα λοιπά έσοδα, γεγονός που οφείλεται τόσο στη μείωση των εσόδων από εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις και ειδικούς τίτλους αποταμίευσης όσο και στην απουσία εσόδων από επιδοτούμενα έργα ? μελέτες. Όσον αφορά στο λειτουργικό κόστος, επετεύχθη ο περαιτέρω περιορισμός του κατά 9%, και διαμορφώνεται στα 17,8 εκατ. έναντι 19,6 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Έτσι, τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου (ΕΒΙΤ) παρουσίασαν αύξηση κατά 17% και διαμορφώθηκαν σε 16,4 εκατ. έναντι 14,0 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 13,1 εκατ. έναντι 14,4 εκατ. για το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ήτοι παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 9%. Η διαφορά αυτή προκύπτει κυρίως από μη επαναλαμβανόμενα χρηματοοικονομικά έσοδα (ύψους 6,5 εκ.). Η μητρική εταιρεία, στις οικονομικές καταστάσεις, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005, παρουσιάζει έσοδα από μερίσματα 56,8 εκατ. έναντι 26,6 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη της Εταιρείας ανέρχονται σε 57,0 εκατ. έναντι 31,2 εκατ. κατά το 2004. Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας ανέρχονται σε 56,8 εκατ. έναντι 28,5 εκατ. για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Δείτε τα Οικονομικά Αποτελέσματα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα