ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2005 00:00
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Πέμπτη 30/6/2005 πραγματοποιήθηκε η 5η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκαν οι μέτοχοι που κατέχουν 18.972.590 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 75,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις: 1. Την έγκριση (κατά πλειοψηφία με ποσοστό 99,9993%) των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004, που συνοδεύονται από: α) την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την ετήσια Κατάσταση Ταμιακών Ροών, καθώς και από β) την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Την απαλλαγή (ομόφωνα) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 5ης εταιρικής χρήσης. 3. Τη διάθεση (κατά πλειοψηφία με ποσοστό 99,9993%) των ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος 0,20 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2004. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α της Πέμπτης 30/6/2005. Από την Παρασκευή 1/7/2005 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 29/8/2005. 4. Την εκλογή (ομόφωνα) της εταιρείας ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας 6ης εταιρικής χρήσης (1/1/2005 - 31/12/2005), με τακτικό ελεγκτή τον κ. Ελληνάκη Ευτύχιο του Εμμανουήλ (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 10591) και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Σφαρνά Αλέξανδρο του Πέτρου (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 14841), καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής τους. 5. Την έγκριση (ομόφωνα) των αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2004, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, την προέγκρισή τους για τη χρήση 2005, καθώς και τον καθορισμό ποσού 1.500 Ευρώ ως εξόδων παραστάσεως για τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 6. Τη ρύθμιση (ομόφωνα) της αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου με την προσαύξηση του ποσού, που καθορίστηκε με προηγούμενες αποφάσεις των Γ.Σ των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε, με τα επιδόματα που ορίζονται από τη Συλλογική Σύμβαση των Υπαλλήλων ΟΛΠ Α.Ε 7. Την τροποποίηση (ομόφωνα) του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα σε δεκατρία για τη συμμετοχή εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων και την εναρμόνισή του με το Ν.3274/2004 άρθρο 35 παρ. 13, καθώς και την κωδικοποίηση αυτού. 8. Την εκλογή (ομόφωνα) δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης του νέου τροποποιημένου & κωδικοποιημένου Καταστατικού. Τα μέλη αυτά θα ορισθούν από το βασικό μέτοχο (Ελληνικό Δημόσιο) και η εκλογή τους θα υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. 9. Την απόσυρση (ομόφωνα) του 9ου θέματος της Η.Δ "Θέματα κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας ΟΛΠ" ως μη ώριμου προς συζήτηση και λήψη απόφασης. 10. Την έγκριση (ομόφωνα) της οικονομικής επιχορήγησης των Δήμων που συνορεύουν με τη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ Α.Ε με το συνολικό ποσό των 620.000 Ευρώ για το 2005, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εφόσον τα καθαρά οικονομικά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης και η ταμειακή ρευστότητα της Εταιρείας το επιτρέπουν και υπό την προϋπόθεση ότι τα Δημοτικά Συμβούλια των εν λόγω Δήμων θα δεσμευθούν ρητά για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΟΛΠ Α .Ε και την απόσυρση οποιωνδήποτε επίδικων ή μη διεκδικήσεων των όμορων Δήμων για καταβολή από τον ΟΛΠ Α.Ε δημοτικών τελών, τελών καθαριότητας, ρύπανσης κ.λ.π. ή αντισταθμιστικών εισφορών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΠ

Σχολιασμένα