ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τρίτη, 08 Μαρτίου 2005 00:00
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 'Η Εθνική' Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλειών (Εθνική Ασφαλιστική) με ποσοστό συμμετοχής 76% του μετοχικού κεφαλαίου της γνωστοποιεί ότι έλαβε γνώση της ανακοίνωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής της 3ης Μαρτίου 2005, στην οποία αναφέρεται ότι η εταιρία θα προχωρήσει σε ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της κατά Euro 130 εκατ. με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση νέων μετοχών. Με γνώμονα την ορθή και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, η Εθνική Τράπεζα γνωστοποιεί ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε αυτήν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσοστό που της αναλογεί και να υποστηρίξει την προσπάθεια της Εθνικής Ασφαλιστικής προκειμένου αυτή να διατηρήσει υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας και μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα