ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ: Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2005 00:00
Σε απάντηση επιστολής του ΧΑ σχετικά με τη δημοσιοποίηση στις 23/2/2005, ανακοίνωσης της εισηγμένης εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ στην οποία παρουσιάζονταν και σχολιάζονταν τα αποτελέσματα της χρήσης 2004, χωρίς να αναφέρεται η ημερομηνία δημοσίευσης των λογιστικών της καταστάσεων, η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 'Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι η συνοπτική λογιστική κατάσταση της μητρικής και η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση για τη χρήση 2004, θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 25/02/2005. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, οι συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.hellenicfabrics.com).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα