ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2005 00:00
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29/01/2005, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας. Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας Αναστάσιος Γκόνης, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ., ο οποίος προήδρευσε της Συνέλευσης και παρέστη ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γεώργιος Βλάχος, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου. Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκαν οι μέτοχοι που κατέχουν 19.432.176 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 77,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για το 1ο θέμα της Η.Δ. 'Προϋπολογισμός Χρήσεως 2005 και εναρμόνιση οικονομικής διαχείρισης με τα νέα λογιστικά πρότυπα', οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για τον προϋπολογισμό χρήσεως 2005, ο οποίος θα αναθεωρηθεί εντός του α' τριμήνου, καθώς επίσης και σχετικά με τις ενέργειες της διοίκησης για την εναρμόνιση της οικονομικής διαχείρισης με τα νέα λογιστικά πρότυπα. Για τα θέματα της Η.Δ. 2ο & 3ο: 'Προγραμματισμός επενδύσεων περιόδου 2005-2009' - 'Χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος του Οργανισμού', οι μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα για τα έτη 2005-2009, το οποίο ανέρχεται σε 165 εκατ. ευρώ, καθώς και για τους εξεταζόμενους τρόπους χρηματοδότησης των επενδύσεων αυτών. Συγκεκριμένα το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις σε πάγια που ανήκουν κατά κυριότητα στον ΟΛΠ Α.Ε. (μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) και επενδύσεις σε πάγια που έχουν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στον ΟΛΠ Α.Ε για διάστημα 40 ετών με την από 13/2/2002 Σύμβαση Παραχώρησης. Εκτός των ανωτέρω έργων στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και μία σειρά άλλων έργων, τα οποία δεν αφορούν στις βασικές δραστηριότητες της Εταιρίας, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Τα έργα αυτά προβλέπεται να εκτελεσθούν με το σύστημα αυτοχρηματοδότησης έναντι παραχώρησης της εκμετάλλευσης. Για το 4ο θέμα της Η.Δ και σε ότι αφορά το Οργανόγραμμα του ΟΛΠ Α.Ε, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με την κατάρτιση ενός Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης εταιρείας παροχής λιμενικών υπηρεσιών. Η Γενική Συνέλευση επί του 4ου θέματος της Η.Δ. και σε ότι αφορά την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε (κατά πλειοψηφία με ποσοστό 95,923%): α) Την αποδοχή των παραιτήσεων του Προέδρου του Δ.Σ κ. Αναστασίου Γκόνη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ Νικολάου Γιαννή. β) Την μη αποδοχή των παραιτήσεων των υπολοίπων μελών του Δ.Σ κ.κ Χρήστου Αντωνίου, Νικολάου Αναστασόπουλου, Δημητρίου Σαμόλη, Λυκούργου Αρεταίου και Νικολάου Φίλιππα. γ) Την εκλογή των κ.κ. Χρήστου Γκόνη και Γεωργίου Χαιρέτη, ως νέων μελών του Δ.Σ. δ) Την εκλογή των κ.κ. Λυκούργου Αρεταίου και Χρήστου Γκόνη ως ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΛΠ

Σχολιασμένα