ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2005 00:00
Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει: Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, στο πλαίσιο των τακτικών της εκδηλώσεων, η παρουσίαση του Ομίλου ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας του Ομίλου κύριο Ευάγγελο Χαϊδά. Αντικείμενο της παρουσίασης ήταν η πορεία και οι προοπτικές της Εταιρείας αλλά και της θυγατρικής ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κύριος Χαϊδάς παρουσίασε τις δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ανέλυσε την αναπτυξιακή πολιτική και τους στόχους για την περαιτέρω επέκταση της. Ειδική μνεία έγινε επίσης και για το επιχειρηματικό σχέδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη της θυγατρικής εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate και η οποία διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία σε παραθαλάσσια έκταση 1.800 στρεμμάτων περίπου στον Όρμο Φανερωμένης του δήμου Σητείας Κρήτης. Ο κύριος Χαϊδάς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σημείωσε ότι η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου στην Ελλάδα και αποτελεί καινοτόμο Εταιρεία που πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις του κλάδου, με την μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και με σταθερά ανοδική πορεία κατά την τελευταία δεκαετία. Η μοναδική τεχνογνωσία και η εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες διαφοροποιούν την ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. από τις λοιπές εταιρείες του κλάδου και επιτρέπουν τη διάθεση προϊόντων αλλά και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις της Εταιρείας ο κ. Χαϊδάς ανέφερε τα εξής: Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2004 θα διαμορφωθεί σε περίπου 16,70 εκάτ. ευρώ από 12,85 εκάτ. ευρώ που ήταν στις 31.12.2003 παρουσιάζοντας ετήσια μεταβολή της τάξεως του 30%. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και την μείωση του κόστους εξυπηρέτησης ολοκληρώθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2005 η εκταμίευση του ομολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας ύψους 9.000.000 ευρώ. Η Εταιρεία από το πρώτο τρίμηνο του 2005 θα εφαρμόσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και παράλληλα με την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004, θα δημοσιεύσει pro forma οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ. Η εφαρμογή των ΔΛΠ για τον Όμιλο ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αποτελεί γεγονός ιδιαίτερης σημασίας δεδομένου ότι θα προκύψουν σημαντικές υπεραξίες λόγω της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που κατέχει ο Όμίλος ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε Οι στόχοι που ανακοίνωσε η Διοίκηση της Εταιρείας στο προσωπικό για την χρήση 2005 είναι αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20% και των προ φόρων κερδών κατά 15%. Η αύξηση αυτή θα βασιστεί πέραν των παραδοσιακών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, αφενός στη διεύρυνση των εξαγωγών με την επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες γεωγραφικές περιοχές (10 νέες χώρες ? κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης) και αφετέρου στην ανάληψη και αποπεράτωση μεγάλων έργων που αφορούν και την τοποθέτηση μαρμάρων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό από το οποίο η Εταιρεία αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αποκομίσει σημαντικά οφέλη. Επίσης, η διείσδυση στην αγορά των μονοπωλιακών και καινοτόμων υλικών που παράγει και εμπορεύεται η Εταιρεία, είναι θετικότατη και ακολουθεί συνεχώς αυξητικούς ρυθμούς. Πιο συγκεκριμένα, η αυξανόμενη διάδοση του μονοπωλιακού μαρμάρου με την ονομασία Golden Spider αναμένεται στα επόμενα έτη να συνεισφέρει σημαντικά στην κερδοφορία της Εταιρείας δεδομένου ότι μέσος ρυθμός της ετήσιας αύξησης πωλήσεων του μαρμάρου Golden Spider σε τετραγωνικά μέτρα ξεπερνά το 46% την τελευταία τετραετία. Τέλος, ο κ. Χαϊδάς ανακοίνωσε την ικανοποίηση του για τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 και λαμβάνοντας υπόψη την δυναμική της εταιρείας, τα θεμελιώδη μεγέθη και την χρηματοοικονομική εικόνα αυτής εξέφρασε την αισιοδοξία του για την χρήση 2005.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΙΚΤΙΝ

Σχολιασμένα