ΚΕΡΑΜΕΙΑ - ΑΛΛΑΤΙΝΗ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2005 00:00
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι στις 13.1.2005 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση που δημοσιεύθηκε νόμιμα, η οποία αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε: 1. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου πενταμελούς συνθέσεως με τριετή θητεία διάρκειας μέχρι την 13η Ιανουαρίου 2008. Τα μέλη του νέου Δ.Σ. απαρτίζουν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κώτσιας του Αχιλλέα, Αχιλλέας Κώτσιας του Κωνσταντίνου, Παναγιώτης Παπασπύρου του Βησσαρίωνος, Στάμου Ιωάννης του Αλεξίου και Σίσκος Χρήστος του Βασιλείου. Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Το Δ.Σ. με την από 13.1.2005 απόφαση των μελών του συγκροτήθηκε σε σώμα με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Κωνσταντίνο Κώτσια, Αντιπρόεδρο τον κ. Αχιλλέα Κώτσια και μέλη τους λοιπούς υπό την ως άνω διάκριση. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, από όλους τους παριστάμενους μετόχους, που κατέθεσαν 11.932.951 μετοχές επί συνόλου 17.585.374 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των μετόχων. 2.Έλαβαν χώρα ενημερωτικές ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους σε σχέση με την αποτίμηση της αξίας των ιδιοκτήτων εταιρικών ακινήτων που διενεργήθηκε από την εταιρεία Lambert Smith and Hampton, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3229/2004 και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και ανήλθε στο ποσό των 35.149.456 Ευρώ, καθώς και ως προς την πορεία του ζητήματος απόσχισης του βιομηχανικού κλάδου και της εισφοράς αυτού στην αγορασθείσα προς τούτο ανώνυμη εταιρεία και της απαιτουμένης προς τούτο κατά τις διατάξεις του Ν. 1892/90 προέγκρισης του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα