ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 13:35

 

                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 25/06/2012 εκπροσωπήθηκε το  84,01 %  του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 5.628.981  μετοχές και 5.628.981  ψήφους.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100% των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

  1. Εγκρίθηκαν, με ψήφους 5.628.981, ήτοι με ποσοστό 84,01%, οι ετήσιες   οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ.δ του κ.ν.2190/1920.
  2. Εγκρίθηκε, με ψήφους 5.628.981, ήτοι με ποσοστό 84,01%, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
  3. Απηλλάγησαν, ομόφωνα με ψήφους 5.628.981, ήτοι με ποσοστό 84,01%, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011.
  4. Εκλέχθηκαν, με ψήφους 5.628.981, ήτοι με ποσοστό 84,01%, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012, καθώς επίσης την χορήγηση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης του άρθρου 82 Ν.2238/1994.Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Γρηγόρης Μάντζαρης του Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) και αναπληρωματικός ο κ. Παντελής Παπαϊωάννου του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS AE») ,με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159.
  5. Εγκρίθηκαν, με ψήφους 5.628.981, ήτοι με ποσοστό 84,01%, οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011 και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών για την τρέχουσα χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.
  6. Εγκρίθηκε, με ψήφους 5.628.981, ήτοι με ποσοστό 84,01%, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.105.500 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,165 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Περαιτέρω, εγκρίθηκε με ψήφους 5.628.981, ήτοι με ποσοστό 84,01%  η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.105.500 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,165 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του 1.105.500 ευρώ..
  7. Τροποποιήθηκε, με ψήφους 5.628.981, ήτοι με ποσοστό 84,01%, το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.
  8. Εξουσιοδοτήθηκε, με ψήφους 5.628.981, ήτοι με ποσοστό 84,01%, το  Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
  9. Εκλέχτηκε με ψήφους 5.628.981, ήτοι με ποσοστό 84,01%, κατόπιν νόμιμης μυστικής ψηφοφορίας, νέο Διοικητικό Συμβούλιο 3ετούς θητείας, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη και ορίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ΄ εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής:

α.  Γεώργιος Κεπενός του Δημητρίου, εκτελεστικό

β.  Θεόφιλος Κεπενός του Δημητρίου, εκτελεστικό

γ.  Δημήτριος Κεπενός του Θεόφιλου, μη εκτελεστικό

δ.  Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

ε.  Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 ή όποτε αυτή συνέλθει σε περίπτωση αναβολής της.

 

    10.   Εκλέχτηκε με ψήφους 5.628.981, ήτοι με ποσοστό 84,01%, τριμελής επιτροπή  
            ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.3693/2008, η οποία απαρτίζεται από τα εξής
            μέλη του Δ.Σ.:

α. Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

β. Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

γ. Δημήτριος Κεπενός του Θεόφιλου, μη εκτελεστικό μέλος

 

    11.   Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

                                                                                   

     

                                                                                      Πάτρα, 25 Ιουνίου 2012     

                                                                                   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΕΠΕΝ

Σχολιασμένα