Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22/06/2012

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 14:11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας

«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.»

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 H Εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 22/06/2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 50,03% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 32.610.091 κοινές μετοχές επί συνόλου 65.181.256 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

2) Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011 καθώς και για τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2011 – 31/12/2011.

3) Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Κωνσταντίνος Λώλος του Μάρκου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 13821 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Δημήτριος Σμαΐλης του Χρήστου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 12221. Ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί, προεγκρίθηκε η κατώτερη αμοιβή που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2011.

5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2012, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013.

6) Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

7) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

 

Αιγάλεω, 25/06/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΓΕΔ

Σχολιασμένα