ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012 16:43

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  18/6/2012

Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 18/06/2012, είχε νόμιμη απαρτία. Παραστάθηκαν σε αυτήν 25.512.887 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 62,308% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε εγκύρως τα παρακάτω:

1. Με ψήφους  25.512.887   υπέρ και 0 κατά ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις –εταιρικές και ενοποιημένες-της Εταιρικής Χρήσης 2011  (1.1.2011-31.12.2011), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τη σχετική Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την  Έκθεση  ελέγχου του  Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011  στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

2. Με ψήφους 19.242.686 υπέρ και 6.270.201 κατά δεν ενέκρινε την απαλλαγή του συνόλου των μελών της προηγούμενης διοίκησης (κ.κ. Κ. Βουρδάκη, Γ. Λυγεράκη, Κ. Καρακώστα, Λ. Παπαλεοντίου, και Στ. Παμιαδάκη)

Με ψήφους  25.512.887 υπέρ και 0 κατά ενέκρινε την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης  2011(1.1.2011 - 31.12.2011) καθώς και των μελών της επιγενόμενης διοίκησης κ.κ. Αρ. Σταυρόπουλο, Αθ. Ισμαήλο, Αθ. Βάλαρη, Νικ.Ανέστο και Σάββα Μυρίδη.

3. Με ψήφους 25.512.887 υπέρ και 0 κατά ενέκρινε την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2012 και καθόρισε την αμοιβή αυτών.

4. Με ψήφους 25.512.887 υπέρ και 0 κατά ενέκρινε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. από νέα μέλη.

5. Με ψήφους 25.512.887 υπέρ και 0 κατά εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο που  θα διοικεί την Εταρεία μέχρι την 30/6/2014 και εξέλεξε ανάμεσα τους τα ανεξάρτητα μέλη.

6. Με ψήφους 25.512.887 υπέρ και 0 κατά ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέκρινε αμοιβές και μισθούς αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2012.

7. Με ψήφους 25.512.887 υπέρ και 0 κατά όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

8. Με ψήφους 25.512.887 υπέρ και 0 κατά επεκύρωσε ενέργειες του  Δ.Σ. για αγορές συμμετοχών και χρεογράφων και  εξουσιοδότησε το νέο Δ.Σ.  ώστε να εξετάσει περιπτώσεις ενδεχόμενης πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων καθώς και την αγορά συμμετοχών και χρεογράφων στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές κριθούν αξιόλογες και σημαντικές για την πορεία της Εταιρείας και με αποκλειστικό πάντοτε γνώμονα το συμφέρον της.

9. Με ψήφους  25.512.887 υπέρ και 0 κατά ενέκρινε τις συμβάσεις χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

 

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις προς συζήτηση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα