ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012 15:53

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.

 

Με την από  22/5/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την  18/6/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Ιουλιανού αρ. 4) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

  1. Υποβολή προς  έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων –εταιρικών και ενοποιημένων-της Εταιρικής Χρήσης 2011  (1.1.2011-31.12.2011), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της  Έκθεσης  ελέγχου του  Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2011  στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.
  2. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης  2011 (1.1.2011 - 31.12.2011).
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
  4. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων  μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση των σχετικών πράξεων, δηλώσεων και ενεργειών των 
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως ισχύει σήμερα
  6. Έγκριση των  καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση μειωμένων αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2012  (από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012) .
  7. Ορισμός των μελών της  Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008
  8. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για  αγορές και πωλήσεις  συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας
  9. Επικύρωση συμβάσεων χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου  σύμφωνα με το. α. 23α  κ.ν. 2190/1920  
  10. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα .

 Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια τακτική γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της PC SYSTEMS  στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την 13/6/2012 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή εκδόσεως της εταιρείας ενσωματώνει  το δικαίωμα μιας ψήφου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του  λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ επαναληπτική Συνέλευση την 2/7/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30 στα γραφεία της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α’ επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την 16/7/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30 ομοίως στα γραφεία της έδρας της. Οι Ημερομηνίες Καταγραφής είναι η 28/6/2012  για την Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση και  η 12η/7/2012 για τη Β’ Επαναληπτική Συνέλευση. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε.» ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη  μετοχική  ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Α’ ή της Β’ Επαναληπτικής Συνέλευσης κατά περίπτωση.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι κατά τα παραπάνω μπορούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την προσκόμιση του αντιγράφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη της αστυνομική τους ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.  Ελλείψει σχετικής καταστατικής προβλέψεως δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή τις Επαναληπτικές της.

 Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Ιουλιανού αρ. 4, Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ. 210-8123000 και fax 210-2801279) και σε ηλεκτρονική μορφή στη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία (στην άνω διεύθυνση) τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής Συνέλευσης. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης  δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή κοινοποιήσεων διορισμού ή ανάκλησης εκπροσώπων.

 Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι : α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτό β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας  γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας δ) σύζυγος ή συγγενής α’  βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι:

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αιτήσεως που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση (αρ. 39 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920)

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της (αρ. 39 παρ. 2α Κ.Ν. 2190/1920)

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική  Γενική Συνέλευση, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.  Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά ( αρ. 39 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920)

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά ( αρ. 39 παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920).

Το πλήρες κείμενο των παραγράφων 2, 2α και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr)

Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr). Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της (Ιουλιανού αρ. 4, Μεταμόρφωση Αττικής τηλ. 210-8123000).

 

Μεταμόρφωση  22/5/2012


www.pcsystems.gr)

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα