ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4. ΤΟΥ ΚΑΝΟΝ

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2011 18:50
Σε συνέχεια της από 29.11.2011 ανακοίνωσης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. της περιόδου από 01/01/2011 - 30/09/2011 και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, έχουν αναρτηθεί στους διαδυκτιακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της εταιρείας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα