Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011 14:38
Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2011ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ 6773/19.7.2011) η ίδρυση της εταιρείας ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε., η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και συλλογής ομβρίων υδάτων, η διαχείριση αποβλήτων, καθώς και ένα ευρύ φάσμα συναφών προς τα ανωτέρω δραστηριοτήτων στη νησιωτική Ελλάδα.Με την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας, η ΕΥΔΑΠ αξιοποιεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό το ανθρώπινο δυναμικό της και την σημαντική τεχνογνωσία της, επεκτείνει την επιχειρησιακή της δραστηριότητα, αυξάνει το πελατολόγιό της και βελτιώνει την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της.Η ανάληψη δραστηριοτήτων σε κάθε νησί θα προκύπτει από ειδική σύμβαση που θα υπογράφει η ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. με τον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της αναφερόμενης επιχειρησιακής δραστηριότητάς της.Πρόσφατα δε δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της νέας εταιρείας, στο οποίο τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου κατέχουν οι Θεμιστοκλής Λέκκας και Νικόλαος Μπάρδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., αντιστοίχως.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα