ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟ

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011 09:11
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ : Συμμετοχή στο διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Εγια την προμήθεια υδραυλικών εκσκαφέων και ελαστικοφόρων φορτωτών .Ανακοινώνεται από την εταιρεία σύμφωνα με τη παρ.5 του άρθρου 1 του Π.Δ 82/1996, η πρόθεση της να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του 'Aρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.3414/2005 το Π.Δ. 82/1996 ως ισχύει. Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να συμμετάσχει στο υπ.αριθ. ΔΥΠΟΡ-200105 διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΥΠΟΡ για την προμήθεια υδραυλικών εκσκαφέων και ελαστικοφόρων φορτωτών .Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 28 Νοεμβρίου 2011. Επίσης ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι οι ανώνυμες εταιρείες-μέτοχοι της, που οφείλουν σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Aρθρου 8 του ν.3310/2005 σε συνδυασμό με το Aρθρο 1 του Π.Δ. 82/96 ως ισχύουν να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, οφείλουν να της παράσχουν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις στοιχεία, που βεβαιώνουν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις αυτές, περί ονοματικοποίησης των μετοχών τους. Τέλος γνωστοποιούνται και οι προβλεπόμενες στο 'Aρθρου 2 παρ. 2&3 του Π.Δ. 82/96 κυρώσεις περί στέρησης α) των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας και β) των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΕΤΡΟ

Σχολιασμένα