JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2011 19:24
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 03.11.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 192 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 108.666.997 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 129.942.220 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 83,63% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε κάθε ένα από τα έντεκα (11) θέματα της ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από αυτά, ήτοι:1. Eνέκρινε τις Ετήσιες Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ’ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005, 4 Ν. 3556/2007 και Ν. 3873/2010. τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ’ αυτών.2. Αποφάσισε αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01.07.2010-30.06.2011 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011.4. Εξέλεξε την εταιρεία «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου κατά τη χρήση 1.7.2011 έως 30.6.2012 και καθόρισε την αμοιβής τους.5. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2010 μέχρι 30.6.20116. Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Συγκεκριμένα εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα:Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης - Εκτελεστικό ΜέλοςΙωάννης Οικονόμου - Εκτελεστικό ΜέλοςΚαλλιόπη Βερναδάκη - Εκτελεστικό ΜέλοςΕυάγγελος Παπαευαγγέλου.- Εκτελεστικό ΜέλοςΠαρασκευή Κάβουρα -Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΓεώργιος Κατσαρός – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλοςΒίκτωρ Ασσέρ – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος7. Όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:Παρασκευή Κάβουρα -Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΓεώργιος Κατσαρός – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλοςΒίκτωρ Ασσέρ – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος8. Προενέκρινε τις αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012 οι οποίες παραμένουν ίδιες με αυτές της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.9. Αποφάσισε την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών που θα αρχίσει από την ημερομηνία, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με σχετική απόφασή του να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι το πέντε (5%) του εκάστοτε ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ δύο (2) και ως ανώτατη τιμή αγοράς τους το ποσό ευρώ έξη και πενήντα λεπτών (6,50) η κάθε μία. Η Εταιρεία προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής. Τέλος η Γενική Συνέλευση παραχώρησε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως αποφασίσει για την έναρξη του προγράμματος, να παρακολουθεί τη σχετική διαδικασία, να επιμελείται για την τήρηση όλων των υποχρεωτικών διατυπώσεων, ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων και να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη νεώτερη απόφασηγια την υλοποίηση ή την τροποποίηση ή ακόμη και την οριστική ματαίωση της υλοποίησης της παρούσας απόφασης, ανάλογα με την επικρατούσα οικονομική κατάσταση, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τα εκάστοτε διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας.10. Αποφάσισε την :α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 27.287.866,20, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου από μέρος υφιστάμενων αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ισόποσο των ευρώ 27.287.866,20, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 και την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους μετρητών ποσού ευρώ 0,21 ανά μετοχή. Συνακόλουθη τροποποίηση της παρ. Α’ του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινώσει η Εταιρεία η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 23.12.2011. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 28.12.2011 (record date) για την εταιρεία μας. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 3.1.2012.11. Ενέκρινε την τροποποίηση της παρ. B’ του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρείας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jumbo.gr σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΠΕΛΑ

Σχολιασμένα