ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011 16:06
Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 19/07/2011, είχε νόμιμη απαρτία. Παραστάθηκαν σε αυτήν 26.873.174.μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 65,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε εγκύρως και ομόφωνα τα παρακάτω: 1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ?εταιρικές και ενοποιημένες-της Εταιρικής Χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τη σχετική Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2009 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2010(1.1.2010 - 31.12.2010).3. Ενέκρινε την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2011 και καθόρισε την αμοιβή αυτών.4. Ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κου Βασιλείου Ορφανού από τον κ. Λεόντιο Παπαλεοντίου, ο οποίος επίσης φέρει την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους 5. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκρινε αμοιβές και μισθούς αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2011 (από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011).6. Ενέκρινε τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για αγορές συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας. 7. Ενέκρινε τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και παρείχε στο ΔΣ εξουσιοδότηση για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23Α Κ.Ν.2190/1920.8. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 28 και 30 και την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις προς συζήτηση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα