ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. : Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2011

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011 16:21
Η εταιρία ΜΟΧΛΟΣ A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 44.154.937 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,15% επί συνόλου 73.410.192 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατ αυτήν δεν ελήφθη απόφαση για τα υπ. αριθμ. 7 και 9 θέματα της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών, απαιτείται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επομένως για λήψη απόφασης θα συνέλθει νόμιμα Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 11η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στη διαδικασία της ψηφοφορίας για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι έγκυρες ψήφοι επ αυτών διαμορφώνονται σε 44.154.937. Κατόπιν εγκρίθηκαν τα υπ. αριθμ. 1,2,3,4,5,6,8 θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2010, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) Αριθμός αποχών: 0 Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) Αριθμός αποχών: 0 Θέμα 3ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) Αριθμός αποχών: 0 Θέμα 4ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) Αριθμός αποχών: 0 Θέμα 5ο: Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) Αριθμός αποχών: 0 Θέμα 6ο: Χορήγηση της ειδικής έγκρισης, κατ άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν 2190/1920. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.116.032 (ποσοστό 97,65% των συμμετεχόντων) Αριθμός ψήφων κατά: 1.038.905 (ποσοστό 2,35% των συμμετεχόντων) Αριθμός αποχών: 0 Θέμα 8ο: Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων. Αριθμός ψήφων υπέρ: 43.969.937 (ποσοστό 99,58% των συμμετεχόντων) Αριθμός ψήφων κατά: 185.000 (ποσοστό 0,42% των συμμετεχόντων) Αριθμός αποχών: 0

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα