ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. : Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Τρίτη, 07 Ιουνίου 2011 17:41
Με την από 31/5/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Ιουλιανού αρ. 4) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων ?εταιρικών και ενοποιημένων-της Εταιρικής Χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2011), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2010 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010). 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2011 (από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011) . 5. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού του ως εκτελεστικού . 6. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για αγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας 7. Έγκριση, προέγκριση και χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23Α Κ.Ν.2190/1920. 8. Τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 28 και 30 και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 9. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα .Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια τακτική γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της PC SYSTEMS στα αρχεία του Συστήματος ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την 24η Ιουνίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή εναλλακτικά πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή εκδόσεως της εταιρείας ενσωματώνει το δικαίωμα μιας ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α' επαναληπτική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2011 και ώρα 2.30 στα γραφεία της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α' επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β' Επαναληπτική Συνέλευση την 29η Ιουλίου 2011 και ώρα 2.30 ομοίως στα γραφεία της έδρας της. Οι Ημερομηνίες Καταγραφής είναι η 11η Ιουλίου 2011 για την Α' Επαναληπτική Συνέλευση και η 25η Ιουλίου 2011 για τη Β' Επαναληπτική Συνέλευση. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της "Ε.Χ.Α.Ε." ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Α' ή της Β' Επαναληπτικής Συνέλευσης κατά περίπτωση. Οι δικαιούχοι μέτοχοι κατά τα παραπάνω μπορούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την προσκόμιση του αντιγράφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη της αστυνομική τους ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου. Ελλείψει σχετικής καταστατικής προβλέψεως δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή τις Επαναληπτικές της.Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Ιουλιανού αρ. 4, Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ. 210-8123000 και fax 210-2801279) και σε ηλεκτρονική μορφή στη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία (στην άνω διεύθυνση) τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής Συνέλευσης. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή κοινοποιήσεων διορισμού ή ανάκλησης εκπροσώπων. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι : α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτό β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας δ) σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι: Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αιτήσεως που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Η αίτηση για τρην εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση (αρ. 39 παρ. 2Κ.Ν. 2190/1920) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της (αρ. 39 παρ. 2α Κ.Ν. 2190/1920) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (αρ. 39 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920). Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (αρ. 39 παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920). Το πλήρες κείμενο των παραγράφων 2, 2α και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr) Οι πληροφορίες της παραγράφουν 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 (κείμενο πρόσκλησης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλιο Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο εκπροσώπησης στη συνέλευση) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pcsystems.gr). Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της (Ιουλιανού αρ. 4, Μεταμόρφωση Αττικής τηλ. 210-8123000).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα