ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011 16:17
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 25η Μαίου 2011, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν δεκατέσσερις (14) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 32.913.041 μετοχές επί συνόλου 39.572.400, ήτοι παρέστη το 83,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα όλες οι αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010, καθώς και οι επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή. 2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2010. 3. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2011 του κ. Βασίλειου Ρητά του Αποστόλου ΑΜ ΣΟΕΛ 14541 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κας Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου ΑΜ ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής. 4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2011. 5. Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,50 Ευρώ σε 2,50 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας με αναλογία πέντε (5) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα, ήτοι με μείωση του αριθμού των μετοχών από 39.572.400 μετοχές σε 7.914.480 μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 19.786.200 και διαιρείται σε 7.914.480 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,50 εκάστη. Καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 6. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών της εταιρειών, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Δεν υπήρξαν διάφορες ανακοινώσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα