XA - Aνακοινώσεις

Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου 2003 17:49

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

03. 09. 2003

Αγορά Ιδίων Μετοχών

H ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της από 19.2.2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για αγορά ιδίων μετοχών, κατά το επιμέρους χρονικό διάστημα 1.7.2003 - 31.8.2003 που ορίστηκε από το Δ.Σ στη συνεδρίασή του της 20.6.2003, προέβη στην αγορά 1.400 κοινών ονομαστικών μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,75 ανά μετοχή. Το σύνολο των κατεχομένων από την Εταιρεία ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 150.360 (μέση τιμή κτήσης 6,68 ανά μετοχή) που αντπροσωπεύουν ποσοστό 0,1357% επί του μετοχικού κεφαλαίου της.

ΞΙΦΙΑΣ Α.Ε. – ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

03. 09. 2003

Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

Σε απάντηση επιστολής του Χ.Α. με αφορμή επιστολή της Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της εταιρίας ΞΙΦΙΑΣ ΑΕ, η εταιρία με επιστολή της προς το Χ.Α. ενημερώνει για τα παρακάτω: «1. Η αναφορά για την απουσία της ορκωτού ελεγκτή-λογιστή στο εξωτερικό έγινε εκ παραδρομής και ως εκ τούτου δεν προκύπτει θέμα απουσίας της από τα καθήκοντα της. Οι ελεγμένες άλλωστε οικονομικές καταστάσεις έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 2. Οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του άρθρου 45, και στη συνέχεια του άρθρου 44, του Αναπτυξιακού Νόμου 1892/90 που έχει υπαχθεί η εταιρία μας και βρίσκεται σε εξέλιξη. 3. Εάν η οριστική ρύθμιση των υποχρεώσεων δεν επιτευχθεί εντός του προβλεπόμενου εξαμήνου θα γίνει χρήση της παράτασης των τριών μηνών που προβλέπεται. Πάντως, η εικόνα που μέχρι σήμερα έχουμε σχηματίσει προδιαγράφει ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει χρήση της παράτασης και ότι το θέμα σύντομα θα διευθετηθεί οριστικά με την συμμετοχή επενδυτικού σχήματος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.›

ALTEC Α.Β.Ε.Ε.

03. 09. 2003

Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

Σε συνέχεια της από 21.05.2003 επιστολής του Χ.Α., και στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης η εταιρία ALTEC ΑΒΕΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί η Έκθεση Ελέγχου του ΣΔΟΕ σε καμία από τις δύο εταιρίες μας, ALTEC ΑΒΕΕ και MICROLAND ΑΕΒΕ.›

ΙΑΣΩ Α.Ε.

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΙΑΣΩ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «¶νοδο εμφάνισαν οι πωλήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2003 ενώ παράλληλα συνεχίστηκε η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2003, ανήλθε σε 33,28 εκατ ευρώ έναντι 32,80 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 1,5%. Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) εμφανίζονται ελαφρά μειωμένα κατά 0,6% και ανέρχονται σε 12,54 εκατ ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2003, έναντι 12,62 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002, ενώ τα προ φόρων κέρδη παρουσίασαν μείωση κατά περίπου 13% και διαμορφώθηκαν σε 9,97 εκατ ευρώ έναντι 11,47 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2003, ανήλθε σε 36,69 εκατ ευρώ έναντι 33,45 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 9,7%. Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 8,97 εκατ ευρώ έναντι 12,27 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002, ενώ τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 0,98 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 10,98 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών, οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στη σημαντική αύξηση των αποσβέσεων κατά 18,5%, από 2,50 εκατ. ευρώ σε 2,96 εκατ. ευρώ, σε επίπεδο Εταιρείας (λόγω της έναρξης λειτουργίας νέων τμημάτων όπως αυτό της θεραπείας με ιώδιο, τις επεκτάσεις του ακτινοθεραπευτικού κέντρου κ.λπ.), και συνολικά κατά 184% από 2,71 εκατ ευρώ σε 7,70 εκατ ευρώ σε επίπεδο Ομίλου αφού από τον περασμένο Απρίλιο ξεκίνησε η λειτουργία της θυγατρικής εταιρίας ΙΑΣΩ GENERAL. Έτσι, οι αποσβέσεις από 8,1% του κύκλου εργασιών του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2002, διαμορφώθηκαν σε 19,0% του κύκλου εργασιών του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο του 2003, ενώ αντίστοιχα το σύνολο των αναπόσβεστων επενδύσεών του σε ενσώματες ακινητοποιήσεις σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 31% περίπου, από 118,95 εκατ ευρώ σε 155,32 εκατ ευρώ για την ίδια περίοδο. Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2003 αυξήθηκε σημαντικά ο κύκλος εργασιών της υπερσύγχρονης Γενικής Κλινικής ΙΑΣΩ GENERAL στην οποία συνεργάζονται πλέον 350 ιατροί όλων των ειδικοτήτων ενώ συνεχίστηκαν και οι ενέργειες για τη σύναψη συμφωνιών με τους διάφορους ασφαλιστικούς φορείς. Η εν εξελίξει δραστηριοποίηση όλων των ιατρικών τμημάτων του ΙΑΣΩ GENERAL καθώς και η καθημερινή αύξηση της πληρότητάς του, αναμένεται να επηρεάσει θετικά ολοένα και περισσότερο τη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, ενώ μελλοντικά και τη συνολική κερδοφορία του. Σημειώνεται ότι κατά την ίδια περίοδο, υπήρξε συγκράτηση του κόστους, αφού τα προ αποσβέσεων κόστη παροχής υπηρεσιών και διοικητικών εξόδων σε επίπεδο Εταιρείας, αυξήθηκαν κατά μόλις 2,6% και 4,3% αντίστοιχα. Το ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου που υπερβαίνει τα 100 εκατ ευρώ κατά την προσεχή τετραετία, περιλαμβάνει εκτός των επενδύσεων που αναφέρθηκαν για το κυρίως κτίριο του ΙΑΣΩ, και την περαιτέρω επέκτασή του ΙΑΣΩ GENERAL, με την ανέγερση τριώροφου κτιρίου σε όμορο οικόπεδο για τη στέγαση ιατρείων και διοικητικών υπηρεσιών καθώς και την κατασκευή πολυόροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης. Ακόμη, ο Όμιλος φιλοδοξεί μέχρι τα μέσα του 2004, να έχει περατώσει τις εργασίες για την ολοκλήρωση της νέας Παιδοχειρουργικής Παιδιατρικής Κλινικής δυναμικότητας 60 κλινών, όπως επίσης και του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων. Σημαντικό όμως στοιχείο είναι και η ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. η οποία έχει ως αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία Γενικής και μαιευτικής κλινικής στην περιοχή της Θεσσαλίας. Στόχος της νέας κλινικής θα είναι η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της Κεντρικής Ελλάδας σε υπηρεσίες υγείας και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή των πόλεων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Βόλου. Για το σκοπό αυτό, συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο 70 ιατροί της Θεσσαλίας και αναζητείται κατάλληλη οικοπεδική έκταση προσκειμένου να προχωρήσει η ανέγερση της νέας κλινικής που εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη το αργότερο μέχρι το 2006. Τέλος αξίζει να επισημανθεί ότι ο όμιλος ΙΑΣΩ έχει ήδη έρθει σε επαφή και έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων στο οποίο εκφράζεται η πρόθεση τους για αμοιβαία συνεργασία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων (ξενοδοχειακών, στάθμευσης, άλλων υπηρεσιών κ.λπ.). Όσον αφορά στους Μετόχους μας, αξίζει να τονιστεί ότι η Εταιρεία ΙΑΣΩ κατά την διάρκεια των τελευταίων δυο ετών, πέραν των μερισμάτων και ακολουθώντας την πολιτική διανομής από τα κεφάλαια της Εταιρείας προς αυτούς, τους εξασφάλισε αποδόσεις που υπερέβησαν σε ποσοστό το 10% ανά μετοχή.›

ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

03. 09. 2003

Προαναγγελία Συναλλαγών

Ο κ. Μπακατσέλος Αλέξανδρος με την από 3/9/2003 επιστολή του προς το Χ.Α., γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., την κάτωθι προαναγγελία συναλλαγών: Στοιχεία υπόχρεου: Μπακατσέλος Αλέξανδρος. Επωνυμία εταιρίας: ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΒΕΤΕ. Κατηγορία μετοχών: Κοινές. Ποσοστό υφιστάμενης συμμετοχής υπόχρεου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας: 5,084%. Είδος συναλλαγής: Πώληση. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 894.060 τεμάχια, % του συνόλου των μετοχών: 5,084%. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 3/9/2003 έως 3/10/2003. Μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

IMACO MEDIA NET GROUP A.E.

03. 09. 2003

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σε συμμόρφωση με την παρ. 4 του άρθρου 10 της υπ΄ αριθ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. και σε συνέχεια των από 29/7/2003 προαναγγελιών, σας γνωστοποιούμε το αποτέλεσμα των συναλλαγών των πελατών της εταιρίας μας SMILE S.A. και Πέτρου Κωστόπουλου του Πανταζή αντίστοιχα, στη μετοχή της εταιρίας IMACO MEDIA NET GROUP A.E. για το χρονικό διάστημα από 31/07/2003 έως και 29/08/2003. Συγκεκριμένα: 1. Η εταιρία SMILE S.A. προέβη σε πώληση 250.000 μετοχών της εταιρίας IMACO MEDIA NET GROUP A.E. στο χρονικό διάστημα από 31/07/2003 έως και 29/08/2003. 2. Ο κ. Πέτρος Κωστόπουλος, δεν προέβη σε καμία συναλλαγή (αγορά / πώληση) μετοχών της εταιρίας IMACO MEDIA NET GROUP A.E. για το χρονικό διάστημα από 31/07/2003 έως και 29/08/2003.›

ΛΑΝ - ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.

03. 09. 2003

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η εταιρία ΣΑΡΡΟΣ ΑΧΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα κάτωθι: «Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ. και σε συνέχεια της από 11/8/2003 προαναγγελίας συναλλαγών, της εισηγμένης ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., σας γνωστοποιούμε ότι μέσω της ΣΑΡΡΟΣ ΑΧΕ την περίοδο 13/8/2003 – 31/8/2003, η παραπάνω εταιρία πραγματοποίησε πωλήσεις επί μετοχών της εισηγμένης ΛΑΝ - ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ύψους 1.000.000 τεμαχίων. - ΚΛΩΝΑΤΕΞ στις 13/8/2003 πώληση 500.000 τεμάχια. - BANK HOFMANN AG στις 21/8/2003 πώληση 500.000 τεμάχια για λογαριασμό ΚΛΩΝΑΤΕΞ.›

HELLAS CAN A.E.

03. 09. 2003

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η εταιρία MARFIN BANK A.T.E. με επιστολή της προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Στα πλαίσια του άρθρου 17 της 2/258/05.12.2002 Απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. σας ενημερώνουμε ότι στις 2/9/2003 η εταιρία μας προχώρησε σε αγορά 100 κοινών ανωνύμων μετοχών της Hellas Can A.E. σε τιμή 5,70 ευρώ ανά μετοχή, σε αγορά 650 κοινών ανωνύμων μετοχών της Hellas Can A.E. σε τιμή 5,74 ευρώ ανά μετοχή, σε αγορά 5.600 κοινών ανωνύμων μετοχών της Hellas Can A.E. σε τιμή 5,76 ευρώ ανά μετοχή, σε αγορά 6,900 κοινών ανωνύμων μετοχών της Hellas Can A.E. σε τιμή 5,78 ευρώ ανά μετοχή, σε αγορά 3.950 κοινών ανωνύμων μετοχών της Hellas Can A.E. σε τιμή 5,80 ευρώ ανά μετοχή, σε αγορά 300 κοινών ανωνύμων μετοχών της Hellas Can A.E. σε τιμή 5,82 ευρώ ανά μετοχή, σε αγορά 600 κοινών ανωνύμων μετοχών της Hellas Can A.E. σε τιμή 5,86 ευρώ ανά μετοχή, σε αγορά 2.070 κοινών ανωνύμων μετοχών της Hellas Can A.E. σε τιμή 5,88 ευρώ ανά μετοχή και σε αγορά 380 κοινών ανωνύμων μετοχών της Hellas Can A.E. σε τιμή 5,90 ευρώ ανά μετοχή. Προ της ανωτέρω συναλλαγής η εταιρία μας κατείχε 188.220 μετοχές ήτοι το 0,782% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ μετά τη συναλλαγή κατέχει 208.770 μετοχές ήτοι το 0,867% του μετοχικού κεφαλαίου.›

HELLAS CAN Α.Ε.

03. 09. 2003

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η εταιρία Societe de Participations CarnaudMetalbox Investments SAS (o «Προτείνων›) υπέβαλε την 25 Ιουνίου 2003 δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση›) για την απόκτηση κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας «Hellas Can Βιομηχανία Ειδών Συσκευασίας ΑΕ› (η «Hellas Can›). Πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση περιέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο το οποίο είναι διαθέσιμο στα υποκαταστήματα της Alpha Bank ή/και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank στη διεύθυνση www.alpha.gr. Ο Προτείνων θα ήθελε να υπενθυμίσει στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Περίοδος Αποδοχής: Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης λήγει την 10η Σεπτεμβρίου 2003. Προσφερόμενο Τίμημα: Ο Προτείνων προσφέρει 5,50 Ευρώ για κάθε μετοχή της Hellas Can. Διαδικασία Αποδοχής: Οι μέτοχοι που επιθυμούν την Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελλάδα. Αντίτυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από αυτά τα υποκαταστήματα κατά τις ώρες λειτουργίας της Alpha Bank καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Οι αποδεχόμενοι μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τη Δήλωση Αποδοχής δια αντιπροσώπου ή να εξουσιοδοτήσουν το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ. προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για λογαριασμό τους ώστε να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση. Πρόσθετες Πληροφορίες: Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία κατάθεσης των Δηλώσεων Αποδοχής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση και το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να τηλεφωνούν στον αριθμό 80111701801 μεταξύ 11:00 π.μ. και 16:00 μ.μ. από Δευτέρα έως και Παρασκευή και είτε να συνομιλούν με εκπρόσωπο του Προτείνοντα είτε να αφήνουν μήνυμα και ο εν λόγω εκπρόσωπος θα επιστρέφει το τηλεφώνημά τους.

ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Η/Υ Α.Ε.Β.Ε.

03. 09. 2003

Ανακοίνωση

Συμπληρωματικά διευκρινίζεται από την εταιρία ότι, στο ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χ.Α. την 30/7/2003 και διανεμήθηκε στο επενδυτικό κοινό, εκ παραδρομής, στην σελίδα 48 παρ. 1, αναφέρεται ότι, η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί, κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο, εντός 15 ημερών, αντί του ορθού χρονικού διαστήματος των 20 ημερών που όρισε το Δ.Σ. της εταιρίας.

ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σημαντική αύξηση σημείωσαν τα οικονομικά μεγέθη της ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003 που οφείλεται στην σταθερή αύξηση των δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών για το Α' εξάμηνο του 2003 διαμορφώθηκε στα Euro 98,2 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε Euro 4,3 εκατ. και τα ίδια κεφάλαια σε Euro 114,2 εκατ. έναντι αντίστοιχα Euro 25,7 εκατ., Euro 1,5 εκατ. και Euro 43,7εκατ. του Α' εξαμήνου του 2002. Σε ενοποιημένη βάση για το Α' εξάμηνο του 2003, ο κύκλος εργασιών διαμορφώνεται στα Euro 101,2 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε Euro 3,7 εκατ., και τα ίδια κεφάλαια σε Euro 115,9 εκατ. έναντι αντίστοιχα Euro 26 εκατ., Euro -1,2 εκατ. και Euro 38,4 εκατ. του Α' εξαμήνου του 2002. Σημειώνεται ότι τα ποσά του Α' εξαμήνου του 2002 αφορούν τα οικονομικά μεγέθη της πρώην ΑΤΕ ΓΝΩΜΩΝ και ως εκ τούτου δεν είναι συγκρίσιμα. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώνεται στα Euro 400 εκατ. αναδεικνύοντας έτσι την ισχυρή παρουσία της εταιρείας στον κλάδο.›

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Ανοδική πορεία ακολούθησαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Ιανουάριος Ιούνιος 2003, επιβεβαιώνοντας ότι η εισηγμένη κατασκευαστική εταιρία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων του κλάδου της. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε το φετινό εξάμηνο στο ποσό των 93,1 εκατ. ευρώ έναντι 44,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2002, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 110,6% περίπου. Βελτιωμένα εμφανίσθηκαν και τα προ φόρων κέρδη της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, καθώς αυτά ανήλθαν στα 7,3 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ που ήταν το διάστημα Ιανουαρίου Ιουνίου του 2002 (αύξηση σε ποσοστό 10% περίπου). Mεικτή εικόνα εμφανίζουν τα οικονομικά μεγέθη σε επίπεδο Ομίλου, με τον κύκλο εργασιών να καταγράφει αύξηση κατά 97,84% αλλά τα προ φόρων κέρδη μείωση κατά 9,7 %. Συγκεκριμένα, ο τζίρος του Ομίλου της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ανήλθε στο εξάμηνο του 2003 στο ποσό των 96,5 εκατ. ευρώ έναντι 48,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ η κερδοφορία της διαμορφώθηκε στα 5,9 εκατ. ευρώ από 6,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στα ενοποιημένα μεγέθη περιλαμβάνονται, εκτός από τα οικονομικά στοιχεία της μητρικής ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και τα μεγέθη των θυγατρικών PROMAS ΑΕ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΕ, ΟΛΥΜΠΙΚ ΤΟΥΛ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΕΡΒΕ ΑΤΕ και ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.›

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 120% στο Α' εξάμηνο του 2003 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2002 παρουσίασε η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Euro 12,07 εκ, έναντι Euro 5,48 εκ., αύξηση 120% και τα προ φόρων κέρδη σε Euro 502,32 χιλ. έναντι ζημιών το 2002. Σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Euro 12,63 εκ. έναντι Euro 5,33 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση 137% και κέρδη Euro 353,83 χιλ. Η ιδιαίτερα σημαντική άνοδος του κύκλου εργασιών της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε όσο και του ομίλου οφείλεται στην αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση της εταιρείας με σημαντικές εξαγορές τεχνικών εταιρειών και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα τρία εργοληπτικά πτυχία, 6ης , 5ης και 3ης τάξης που κατέχει ο όμιλος. Η διοίκηση εκτιμά ότι η θετική πορεία της εταιρείας είναι αποτέλεσμα συστηματικής και επιμελημένης δουλειάς σε κατασκευαστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο και θεωρεί ότι στο μέλλον θα υπάρξουν ακόμη θετικότερα αποτελέσματα.›

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Συνεχίζοντας την παρουσία της στο χώρο του Πολιτισμού, η Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ανέλαβε Σύμβουλος Διαχείρισης του έργου της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών συγγραφέων στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδος για την προώθηση των ελληνικών θεατρικών έργων στη διεθνή κοινότητα. Επίσης η Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ανέλαβε Σύμβουλος Ανάπτυξης του Ιδρύματος Μονής Σινά για το σχεδιασμό και την ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα των έργων του ιδρύματος, στην περιοχή Τραγάνας της Αταλάντης, που αφορούν τη δημιουργία του Ευρωσιναϊτικού Κέντρου Μελετών, Ερευνών και Επικοινωνίας που περιλαμβάνει συνεδριακούς χώρους, βιβλιοθήκες, μουσείο και εικονική βιβλιοθήκη της Μονής του Σινά και χρονολογείται από το 4 μ.χ. αιώνα. Επίσης, η Ευρωσύμβουλοι ΑΕ διαπραγματεύεται και με άλλους δήμους της περιοχής της Νοτίου Ελλάδος για ανάληψη έργων στον τομέα του πολιτισμού. Με αφορμή τα έργα αυτά αλλά και με την έντονη παρουσία της στους μεγάλους διαγωνισμούς του 3ου ΚΠΣ, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη, η Ευρωσύμβουλοι ΑΕ ενισχύει την παρουσία της στην Αθήνα δημιουργώντας μια μόνιμη δομή έξι στελεχών, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου προγραμματίζει τη μετεγκατάσταση των γραφείων της Αθήνας, σε νέο χώρο στην οδό Ακαδημίας.›

EUROMEDICA A.E.

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία EUROMEDICA Α.Ε με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Εντυπωσιακή αύξηση 51,08 % σημείωσε ο κύκλος εργασιών της EUROMEDICA AE στο Α εξάμηνο του 2003, καθώς ανήλθε σε 30,86 εκατ. Euro έναντι 20,42 εκατ. το Α εξαμήνου του 2002. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ραγδαία βελτίωση των αποτελεσμάτων της Γενικής Κλινικής ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ στην Θεσ/νίκη μετά την ριζική ανακαίνιση της ύψους 10 εκατ. Euro περίπου Σημειώνεται ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2002 λειτούργησε στην ανακαινισμένη κλινική υπερσύγχρονη καρδιοχειρουργική μονάδα, αιμοδυναμικό εργαστήριο, μονάδα εντατικής θεραπείας και αγγειοχειρουργική μονάδα πλαισιωμένες από ένα επιτελείο κορυφαίων καρδιολόγων επεμβατιστών, καρδιοχειρούργων, αγγειοχειρούργων και θωρακοχειρούργων. Σαν αποτέλεσμα της ανακαίνισης αυτής ο ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση κατά 320% περίπου του κύκλου εργασιών του σε σχέση με τον προ της ανακαινίσεως τζίρο του. Ο κύκλος εργασιών του Α εξαμήνου ανήλθε σε 12,56 εκατ. Euro. Σημαντική αύξηση 13% περίπου παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών της ριζικά ανακαινισμένης μαιευτικής κλινικής ΤΑΤΙΑΝΑ στην Θεσ/νίκη καθώς ανήλθε σε 1,94 εκατ. Euro έναντι 1,71 εκατ. Euro το Α εξάμηνο του 2002. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επίτευξη του πρώτου στόχου της Εταιρίας για αύξηση του μεριδίου αγοράς της, παρά τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν, κυρίως στην περιοχή της Θεσ/νίκης. Τα κέρδη πρo φόρων ,τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δεν ακολούθησαν την σημαντική αυτή αύξηση του κύκλου εργασιών και σημείωσαν μείωση κατά 5,87% ανερχόμενα σε 4,59 εκατ. Euro. Τα προ φόρων κέρδη σημείωσαν μείωση 56,85% κυρίως λόγω της διενέργειας αυξημένων αποσβέσεων και του καταλογισμού αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων σαν απόρροια του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας. Η Εταιρία πάντως μετά την εντυπωσιακή βελτίωση του κύκλου εργασιών και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, αναμένει και την βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των μονάδων της,καθώς ενσωματώνουν υψηλή επενδυμένη ιατρική τεχνολογία-τεχνογνωσία. Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 36,79 εκατ. Euro σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 45,22%. Εχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι θυγατρικές εταιρίες, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν θέμα σημαντικά αυξημένων αποσβέσεων η χρηματοοικονομικών εξόδων, διεύρυναν τις πωλήσεις τους κατά 20,86% και τα προ φόρων κέρδη τους κατά 37,17%. Σημειώνεται ότι αρχές του 2004 αναμένεται η λειτουργία της υπερσύγχρονης μαιευτικής - γυναικολογικής κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ στην Θεσ/νίκη, στην οποία η EUROMEDICA συμμετέχει με 50%, προυπολογισμού 26 εκατ. Euro περίπου, η οποία αναμένεται να βελτιώσει εντυπωσιακά τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Εταιρίας. Συμπερασματικά οι οικονομικές προοπτικές της εταιρείας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, αν ληφθεί υπόψη ότι θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς η δυναμική της επέκταση, είτε με νέες εξαγορές, είτε με συμμετοχές σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ομοειδών εταιρειών σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος, εδραιώνοντας έτσι τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο της υγείας.›

MICROMEDIA - ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ A.E.

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία MICROMEDIA - ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ Α.Ε με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Η εταιρία δυνάμει της από 30.08.2003 δημοσιευμένης συνοπτικής λογιστικής κατάστασης, ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2003. Όπως αναφέρεται και στις σημειώσεις επί των ως άνω αποτελεσμάτων, τα οικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, διότι στα ποσά της περιόδου 01.01 έως 30.06.2003 περιλαμβάνονται εκείνα των απορροφούμενων εταιριών ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΑΛΦΑΓΚΡΑΦ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ η συγχώνευση των οποίων ολοκληρώθηκε στις 17.12.2002 (απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης Κ2-16156/16.12.2002. Η πραγματική, επομένως αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας, εφόσον δηλαδή στα ποσά της περιόδου 01.01 έως 30.06.2002 συμπεριληφθούν εκείνα των ως άνω απορροφούμενων εταιριών, ανέρχεται σε 9,79% και διαμορφώθηκε από 50.551.585,51 ευρώ σε 55.502.461,14 ευρώ. Αντίστοιχα τα πραγματικά καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) βελτιώθηκαν σε σχέση με εκείνα της περιόδου 01.01 έως 30.06.2002 κατά 89,40% και διαμορφώθηκαν από 2.125.868,52 ευρώ σε 225.242,70 ευρώ.›

ΝΗΡΕΥΣ A.E.

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Αύξηση κατά 8,4% παρουσιάζουν οι πωλήσεις της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003, οι οποίες ανήλθαν στα 29,3 εκατ. έναντι 27 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2002. Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας ποσού 1.002.000 ευρώ παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα περσινά αν ληφθεί υπόψιν ότι κατά το α' εξάμηνο του 2002 ποσόν 1.170.000 ευρώ αφορούσε κέρδη από μεταφορά τεχνογνωσίας στα Εμιράτα. Σε επίπεδα Ομίλου οι πωλήσεις ανήλθαν στα 43,5 εκατ. ευρώ οι οποίες στην ουσία είναι αυξημένες 7,6% έναντι του περσινού εξαμήνου, με δεδομένο ότι δεν ενοποιήθηκαν οι πωλήσεις της εταιρείας INTERPESCA μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας. Τα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,712 ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 74,5%. Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου είναι μειωμένες από 103,8εκατ. ευρώ σε 100,6 εκατ. ευρώ - ποσοστό 3,2%- με ορθολογικότερη διάρθρωση του χαρακτήρα τους, σε 75% βραχυπρόθεσμες και 25% μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η εταιρεία προέβη σε εξαγορά των αποθεμάτων των μονάδων πάχυνσης των εταιρειών AQUA HELLAS και MARICOM στις οποίες και έχει αναλάβει το management. Αισθητή είναι η μείωση των ζημιών της εταιρείας ALPINO η οποία και εκτιμάται ότι θα κλείσει στο τέλος του έτους με θετικό ΕΒΙΤΑ.›

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ A.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Αυξημένα εμφανίζονται στο α’ εξάμηνο 2003 τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος των εργασιών αυξήθηκε σε ποσοστό 16,15% αφού, από 4.507 χιλ. Euro στις 30/6/2002, ανήλθε στα 5.235 χιλ. Euro την 30/6/2003, ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν εντυπωσιακά σε ποσοστό 64,15% ήτοι από 619 χιλ. Euro την 30/6/2002, ανήλθαν στα 1.015 χιλ. Euro την 30/6/2003. Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε το τρέχον εξάμηνο από 43,32% την 30/6/2002 σε 54,5%, την 30/6/2003, τα δε έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης περιορίσθηκαν από 36,1% του κύκλου των εργασιών την 30/6/2002, στο 34% αυτών την 30/6/2003. Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα λειτουργήσουν κανονικά τα τρία (3) νέα καταστήματα της Εταιρίας στην Αθήνα στις περιοχές: α) Π. Ράλλη 250, Νίκαια, β) Κασομούλη 91, Δάφνη και γ) Ηλιουπόλεως 47, Δάφνη. Tα καταστήματα αυτά θα προωθήσουν τη νέα σειρά νεανικών επίπλων Surfer, μια πρωτοποριακή σειρά νεανικών επίπλων με μεγάλη χρηστικότητα, φωτεινούς χρωματισμούς και σχεδιαστική πρωτοπορία. Η νέα σειρά Serfer είναι δημιούργημα εξ ολοκλήρου του Τμήματος Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων του ΔΡΟΜΕΑ. Ήδη ξεκίνησε ευρύτατη διαφημιστική καμπάνια στα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες - τηλεόραση - ραδιόφωνο) για τα νέα αυτά προϊόντα της Εταιρίας.›

ΚΡΙ - ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α γνωστοποιεί: «Σημαντική άνοδο σημείωσαν τα οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν σε ποσοστό 36,44% και διαμορφώθηκαν σε 2,108 εκατ. ευρώ, έναντι 1,545 εκατ. ευρώ πέρυσι. Επίσης, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,169 εκατ. ευρώ, έναντι 1,610 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2002, εμφανίζοντας αύξηση κατά 34,72%. Την ίδια στιγμή, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής ανήλθαν σε 2,845 εκατ. ευρώ, έναντι 2,183 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 30,32%. Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα EBITDA έφθασαν τα 3,118 εκατ. ευρώ έναντι 2,397 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 30,08%. Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ αυξήθηκε κατά 30,98% και διαμορφώθηκε σε 10,89 εκατ. ευρώ, έναντι 8,314 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2002. Παράλληλα, οι ενοποιημένες πωλήσεις "έκλεισαν" σε 11,678 εκατ. ευρώ, έναντι 9,048 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένες κατά 29,07%. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ, η σημαντική άνοδος των οικονομικών μεγεθών της οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παραγωγή νέων προϊόντων παγωτού και γιαούρτης, στη γεωγραφική επέκταση του δικτύου πωλήσεών της, καθώς και στην αύξηση της εξαγωγικής της δραστηριότητας. Ειδικότερα, οι εξαγωγές της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 110%, καθώς από 532.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2002, ανήλθαν φέτος σε 1,120 εκατ. ευρώ.›

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

03. 09. 2003

Γνωστοποίηση

Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, η εταιρία γνωστοποιεί ότι κατά την Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 1/9/2003 τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα τα κάτωθι: 1. Αποδοχή της παραίτησης του μέλους κου Ανδρουτσόπουλου Νικ. και την εκλογή του κου Χρούντα Δημήτριου του Αντωνίου για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. 2. Ανάθεση καθηκόντων του Δ/ντος Συμβούλου στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κον Κων/νο Χαλιωρή. Η συγκρότηση πλέον του Δ.Σ. έχει ως εξής: Χαλιωρής Σταύρος του Κων/νου, Πρόεδρος. Χαλιωρής Κων/νος του Σταύρου, Aντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. Kολύβας Θεοδόσιος του Αντωνίου, Εκτελεστικό Μέλος. Καρασιώτας Απόστολος του Λάμπρου, Εκτελεστικό Μέλος. Χρούντας Δημήτριος του Αντωνίου, Εκτελεστικό Μέλος. Γιαννίρης Κων/νος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος. Μπρίλλης Παναγιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.

ΕΜΦΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΕΜΦΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σημαντική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η εταιρία ΕΜΦΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. για την οικονομική περίοδο 1/7/2002-30/6/2003, δικαιώνοντας παράλληλα τις προβλέψεις των αποτελεσμάτων που είχαν διατυπωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε ενοποιημένη βάση ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ξεπέρασε τις προβλέψεις και έφθασε το 44,9%, ενώ ελαφρά καλύτερες του αναμενόμενου ήταν οι επιδόσεις και σε επίπεδο εταιρίας με τον κύκλο εργασιών και τα προ φόρων κέρδη να παρουσιάζουν αύξηση 22,8% και 25,5% αντίστοιχα. Η εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάπτυξη της ΕΜΦΑΣΙΣ και την κατατάσσει για μια ακόμα χρονιά μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων ελληνικών ομίλων στον τομέα του επιχειρησιακού λογισμικού. Επισημαίνεται ότι η χρήση που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούνιο ήταν η πέμπτη συνεχόμενη κατά την οποία η εταιρία παρουσιάζει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, με τον κύκλο εργασιών και τα προ φόρων κέρδη στο διάστημα 7/1998-6/2003 να αυξάνονται κατά 43,4% και 130,1% αντίστοιχα σε μέση ετήσια βάση. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τα αποτελέσματα του ομίλου για τη λογιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30/6/2003: - ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε Euro 18,1 εκατ., έναντι Euro 14,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση (7/2001-6/2002), παρουσιάζοντας αύξηση 22%, - τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν βελτιωμένα κατά 37,6% και διαμορφώθηκαν σε Euro 8,23 εκατ., από Euro 6,0 εκατ. πέρυσι, ενώ - τα κέρδη προ φόρων, μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας και φορολογικών διαφορών, έφθασαν στα Euro 3,97 εκατ., έναντι Euro 2,74 της χρήσης 2001-02 (+44,9%). Τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, αν συνυπολογισθεί ότι οι ενοποιημένες αποσβέσεις στη διάρκεια της τελευταίας οικονομικής χρήσης έφθασαν το ποσό των Euro 3,14 εκατ. και ήταν αυξημένες κατά 53,9% από το προηγούμενο οικονομικό έτους (Euro 2,04 εκατ.). Οι αποσβέσεις προέρχονται από τη διενέργεια σημαντικών επενδύσεων που πραγματοποίησε ο όμιλος την τελευταία τριετία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων λογισμικού και τεχνολογική υποδομή, που ανέρχονται σωρευτικά στο ποσό των Euro 10,9 εκατ., εκ των οποίων Euro 6,4 εκατ. αφορούν στην κλειόμενη χρήση. Ενδεικτικό είναι ότι ο αριθμός των εργαζομένων του ομίλου ΕΜΦΑΣΙΣ στη διάρκεια της περιόδου 2002-03 ανήλθε σε 182 άτομα κατά μέσο όρο από 157 την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 16%. Σε ότι αφορά τις επιδόσεις της μητρικής: - ο κύκλος εργασιών ανήλθε στη λογιστική περίοδο 1/7/2002-30/6/2003 σε Euro 14,07 εκατ., έναντι Euro 11,46 εκατ. την χρήση 2001/02 και είναι βελτιωμένος σε ποσοστό 22,8%, - τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε Euro 6,57 εκατ., από Euro 4,80 εκατ. την περίοδο 2001/02, παρουσιάζοντας αύξηση 36,7%, και - τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα Euro 2,99 εκατ., έναντι Euro 2,38 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα και είναι βελτιωμένα κατά 25,5%. Σημειώνεται τέλος ότι εντός του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης (1/7/03-30/9/03) η ΕΜΦΑΣΙΣ πρόκειται να προχωρήσει στην μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της σε ποσοστό 45% με την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους Euro 3,5 εκατ. περίπου σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό που έχει παρουσιάσει στο Ενημερωτικό Δελτίο.›

ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε.

03. 09. 2003

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Επιτροπή Αναστολών (Τμήμα Διακοπών) του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από αίτηση μερικών περιοίκων, ανέστειλε προσωρινά την Απόφαση του ΥΠΠΟ, με την οποία έχει εγκριθεί το πλαίσιο σχεδίου ανάπλασης του ακινήτου, ιδιοκτησίας κατά 50% της θυγατρικής εταιρίας Α.Ε. Δημητριακών Βορείου Ελλάδος. Η εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της ως άνω απόφασης του ΥΠΠΟ, από το Συμβουλίου Επικρατείας, αναμένεται ότι θα γίνει εντός των προσεχών μηνών. Η διοίκηση της εταιρίας ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΒΕΕ δηλώνει, ότι το σημαντικό αυτό έργο για την πόλη της Θεσσαλονίκης έχει την δηλωθείσα υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΠΟ, της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της 4 ης Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων, όλου του τύπου και της συντριπτικής πλειοψηφίας των περιοίκων και ότι θα συνεχίσει την υλοποίηση του εκτελούμενου εδώ και μήνες χρονοδιαγράμματος των μελετών του έργου.

ΜΕΤΑΛ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

03. 09. 2003

Γνωστοποίηση

Η Διοίκηση της ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου στον κ. Δημήτρη Κουβάτσο από 1ης Σεπτεμβρίου 2003. Η Διοίκηση της ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ πιστεύει ότι ένα έμπειρο στέλεχος όπως ο κ. Κουβάτσος, θα ενισχύσει τη διοικητική ομάδα και θα έχει ουσιαστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας.

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

03. 09. 2003

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, της 30 Ιουνίου 2003, αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος 0,030 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τρίτης 01/07/2003. Από την Τετάρτη 02/07/2003 οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από όλα τα καταστήματα της EFG EUROBANK ERGASIAS από 09/09/2003 έως 29/12/2003. Μετά την προθεσμία αυτή, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, 17 Νοεμβρίου 79, Πυλαία Θεσ/νίκης, κατά τις ώρες 11:00 - 13:00. Για την είσπραξη του μερίσματος είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκομίσουν: - Την αστυνομική τους ταυτότητα, - Τον ΑΦΜ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο, εφ’ όσον προσκομίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή. Οι κ.κ. χειριστές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Θεματοφυλακής της EFG EUROBANK ERGASIAS, Τμήμα Αναδοχής Εταιρικών Πράξεων, κα. Αλαφογιάννη, τηλ. 210/3357149, Σανταρόζα 5, 10564 Αθήνα. Για κάθε πληροφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι θα απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας, τηλ. 2310/929090 κον Καραγιάννη Γεώργιο.

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

03. 09. 2003

Γνωστοποίηση

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο ε της υπ' αρίθμ. 5/204/14-11-2000 αποφάσεως του Δ.Σ. της Ε.Κ., ως ισχύει, η εταιρία ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί την αποχώρηση του κου Καραπλή Σωκράτη από την θέση του Γενικού Διευθυντή της θυγατρικής της εταιρίας EUROCATERERS AΒΕΕΤ.

QUALITY & RELIABILITY AE

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία QUALITY & RELIABILITY ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί: «Η Quality & Reliability A.E. υπέγραψε σύμβαση έργου, συνολικού προϋπολογισμού 1.027.146 Ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) - υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Κατόπιν διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού, στον οποίο έλαβαν μέρος πολλές από τις γνωστές εταιρίες του κλάδου, η υλοποίηση του εν λόγω έργου ανατέθηκε στην Q&R, η προσφορά της οποίας κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, την υλοποίηση δικτύου καθώς και την ανάπτυξη των ακόλουθων εφαρμογών λογισμικού: Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού & Μισθοδοσίας Μονίμων & επί συμβάσει Υπαλλήλων της ΓΓΔΕ και του ΥΧΟΠ, Εφαρμογή αναλυτικών τιμολογίων & συντελεστών αναθεώρησης, Μητρώο Μηχανημάτων Έργων, Μητρώο Μελετητών & Γραφείων Μελετών, Κεντρικό web site ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ. Το έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση του προσωπικού της ΓΓΔΕ, την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και υπηρεσίες πενταετούς (5ετούς) συντήρησης μετά την ολοκλήρωσή του. Στο έργο συμμετέχει επίσης ως υπεργολάβος και η εταιρεία PC Systems του Ομίλου Πουλιάδη, η οποία αναλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού Πληροφορικής, για την εκτέλεση του έργου. Το Πληροφοριακό Σύστημα που θα εγκατασταθεί στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης της Γ.Γ.Δ.Ε. με αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων της πληροφορικής και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η εταιρεία Q&R, όντας η βασική επιχειρηματική μονάδα ανάπτυξης και παραγωγής λογισμικού του Ομίλου Πουλιάδη, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα, συνεχίζει την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της, αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των εγκαταστάσεών της και διευρύνοντας διαρκώς το πελατολόγιό της, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 100 μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα, καθώς και πάνω από 40 μεγάλοι Οργανισμοί, Υπουργεία και άλλες Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και της Ευρωπαϊκής επιτροπής. Ενδεικτικοί πελάτες Δημοσίου της Q&R είναι οι : ΟΣΕ, ΟΓΑ, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ), Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ΕΥΔΑΠ, ΕΘΕΛ, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.α.›

NEWSPHONE ΕΛΛΑΣ A.E.

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία NEWSPHONE ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας σας ανακοινώνουμε ότι ο κύκλος εργασιών του εξαμήνου για τη χρήση 2003 έφτασε τα 10.173.345,50 Euro έναντι 6.643.380,45 Euro του εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 53,14%. Τα κέρδη προ φόρων του εξαμήνου για τη χρήση 2003 έφτασαν τα 2.241.155,70 Euro έναντι 1.813.087,38 Euro του εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,61%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του εξαμήνου για τη χρήση 2003 έφτασε τα 10.656.703,87 Euro έναντι 7.664.418,06 Euro του εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,04%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του εξαμήνου για τη χρήση 2003 έφτασαν τα 2.247.526,92 Euro έναντι 1.783.173,45 Euro του εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,04%.›

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ A.E.

03. 09. 2003

Δελτίο Τύπου

Η εταιρία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Αύξηση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή ΑΕ και του Ομίλου Κυριακούλη στο πρώτο εξάμηνο του 2003 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας εμφάνισαν αύξηση κατά 14 % φθάνοντας σε 773.578,18 ευρώ από 678.949,34 ευρώ στο περυσινό εξάμηνο. Αύξηση σε ποσοστό 37% παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών της εταιρίας φθάνοντας σε 3.037.959,81 από 2.217.362,14 ευρώ το 2002. Αύξηση σε ποσοστό 15% παρουσίασαν και τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου Κυριακούλη το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2002, φθάνοντας σε 945.493,94 ευρώ από 823.565,89 ευρώ πέρυσι. Μείωση σε ποσοστό 1% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 9.120.651,02 ευρώ από 9.224.022,61 το 2002. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημαντική αύξηση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας επετεύχθη στο πρώτο εξάμηνο του έτους, δηλαδή σε μία περίοδο που η τουριστική δραστηριότητα είναι περιορισμένη. Επίσης, επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις της διοίκησης της εταιρίας για συνέχιση της ανόδου της κερδοφορίας παρά το πλήγμα που υπέστη ο τουριστικός κλάδος τους πρώτους μήνες του έτους λόγω της αρνητική διεθνής συγκυρίας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία η διοίκηση της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή ΑΕ εκτιμά ότι στο δεύτερο εξάμηνο η εταιρία θα εμφανίσει υψηλότερους ρυθμούς αύξησης στα οικονομικά της αποτελέσματα. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. κ. Θεοφάνης Κυριακούλης, η εταιρία ετοιμάζεται πυρετωδώς ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων να ικανοποιήσει τη μεγάλη ζήτηση η οποία θα υπάρχει για διακοπές στη χώρα μας την επόμενη τουριστική σεζόν. Αυτή την περίοδο η διοίκηση της εταιρίας αναμένεται να αποφασίσει για τον αριθμό των νέων σκαφών που θα παραγγείλει το 2004. Ο Όμιλος Εταιριών Κυριακούλη είναι ο μοναδικός όμιλος ελληνικών συμφερόντων διεθνούς εμβέλειας, ο οποίος κατατάσσεται στην τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη στο χώρο του yachting, βάσει του αριθμού σκαφών τα οποία εκμεταλλεύεται, του αριθμού των σταθμών εξυπηρέτησης σκαφών και πελατών και της λειτουργικής κερδοφορίας του. H Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή ΑΕ, αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται πέραν των 8 σταθμών εξυπηρέτησης σκαφών και πελατών στην Ελλάδα (Αθήνα, Ρόδο, Κω, Κέρκυρα, Λευκάδα, Σκιάθο, Πάρο, Καλαμάτα) και στο εξωτερικό με 7 σταθμούς εξυπηρέτησης στην Ιταλία (Elba, Piombino, Palermo, Portisco, Carloforte, Agropoli, Marsala), 3 στην Κροατία (Pula, Zadar, Split), 1 στη Γαλλία (Bormes les Mimosas) και 1 στην Τουρκία (Marmaris). Με τη διασπορά των σταθμών εξυπηρέτησης σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Μεσογείου, η εταιρία επιτυγχάνει την διαφοροποίηση της πελατειακής της βάσης και τη μείωση του πολιτικού και του γεωγραφικού κινδύνου.›

ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε.

03. 09. 2003

Γνωστοποίηση

Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι σύμφωνα με τον Ν. 3016 (ΦΕΚ 110/17.5.2002) άρθρο 7 παρ. 3 "Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης", το Διοικητικό της Συμβούλιο στην συνεδρίασή του στις 25/08/2003, αποφάσισε ομόφωνα τον διορισμό του κ. ¶λκη Ιωακείμ Βρυένιου Δρακινού ως Δ/ντού Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αντικαθιστώντας τον κ. Χαράλαμπο Κανέλλη.

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.

03. 09. 2003

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την απόφαση 5/204/14-11-2000, άρθρο 4 της Ε.Κ. που αφορά στην υποχρέωση γνωστοποίησης προς το επενδυτικό κοινό, η εταιρία ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Αναστολών (Τμήμα Διακοπών) του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από αίτηση μερικών περιοίκων, ανέστειλε προσωρινά την απόφαση του ΥΠΠΟ, με την οποία έχει εγκριθεί το πλαίσιο σχεδίου ανάπλασης του ακινήτου ''Αλλατίνη'', ιδιοκτησίας κατά 25% της εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ. Η εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της ως άνω αποφάσεως από το Συμβούλιο Επικρατείας αναμένεται ότι θα γίνει εντός των προσεχών μηνών. Η διοίκηση της εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ δηλώνει, ότι το σημαντικό αυτό έργο για την πόλη της Θεσσαλονίκης έχει την δηλωθείσα υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΠΟ, της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, όλου του τύπου και της συντριπτικής πλειοψηφίας των περιοίκων και ότι μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης θα συνεχίσει την υλοποίηση του εκτελούμενου εδώ και μήνες χρονοδιαγράμματος των μελετών του έργου.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

03. 09. 2003

Ανακοίνωση

Η εταιρία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρία ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν. έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2843/2000 ως ετροποποιήθη.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε

03. 09. 2003

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04.09.2003 - 18.09.2003

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 04.09.2003 - 12.09.2003

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Το Δ.Σ. της ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω: 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 25.06.2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών κατά 4.956.627,51 Ευρώ δια της εκδόσεως 15.989.121 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1,30 Ευρώ ανά μετοχή, με αναλογία τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε πέντε (5) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του στις 07.08.2003 ενέκρινε το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο. 2. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι που είναι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Δευτέρα 25/8/2003. Από την Τρίτη 26/8/2003 έγινε αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Πέμπτη 04.09.2003 έως και την Πέμπτη 18.09.2003. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 12.09.2003. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 18.09.2003) παύουν να ισχύουν. 3. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. 4. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των μετοχών (Ευρώ 1,30 για κάθε νέα κοινή μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 5. Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2003. 7. Επειδή η μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. είναι ο τίτλος των 10 μετοχών, δύνανται οι μέτοχοι εφόσον το επιθυμούν να αποκτήσουν διαπραγματεύσιμους τίτλους των 10 μετοχών με την κατάλληλη αγοραπωλησία δικαιωμάτων προτίμησης. Η σύσταση αυτή έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και με κανέναν τρόπο δεν θίγει τα δικαιώματα προτίμησης του κατόχου μικρότερου αριθμού μετοχών να εγγραφεί ή να μεταβιβάσει τα σχετικά δικαιώματά του. 8. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. 9. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χ.Α., θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Φωκαίας Αιγίνης & Μικράς Ασίας, Πειραιάς, στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Κτίριο ΕΤΒΑ, Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα), στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. καθώς και στο Χ.Α., Σοφοκλέους 10, Αθήνα. 10. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα ανακοινωθεί εγκαίρως μέσω του Τύπου.

ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Η/Υ Α.Ε.Β.Ε.

03. 09. 2003

ANAKOIΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Περίοδος ¶σκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης: 04-09-2003 έως 23/09/2003

Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης: 04-09-2003 έως 17-09-2003

Σύμβουλος Έκδοσης: ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Το Δ.Σ. της εταιρίας ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: 1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 23.05.2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών κατά9,448.860 ευρώ, δια της εκδόσεως 4.108.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και Τιμή Διάθεσης 2,30 ευρώ ανά μετοχή με αναλογία δύο (2) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Το Δ.Σ. του Χ.Α. στην συνεδρίαση του στις 30.07.2003 ενέκρινε το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο. 2. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι που είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. τη Τετάρτη 27.08.2003. Από την Πέμπτη 28.08.2003 έγινε αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται από την Πέμπτη 04-09-2003. μέχρι και την Τρίτη 23-09-2003. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από την λήξη άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 17-09-2003. Τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν μέχρι την λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 23.09.2003) παύουν να ισχύουν. 4. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και στην Δ/νση Εξυπηρέτησης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών όπως αναλύεται παρακάτω: Α) από τους ίδιους τους Μετόχους στα Καταστήματα της ΕΤΕ, ή Β) από τους εξουσιοδοτημένους Χειριστές τους στη Δ/νση Εξυπηρέτησης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών -Υποδ/νση Θεματοφυλακής Ιδιωτών Επενδυτών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών–Τμήμα Εταιρικών Πράξεων και Αναδοχών, Σοφοκλέους 8, Αίθουσα Χρεογράφων Κεντρικού Καταστήματος. Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και την σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για την άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλλουν την αξία των μετοχών (ευρώ 2,30 για κάθε νέα κοινή μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η εταιρία στην ανωτέρω Τράπεζα για τον σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς την μεσολάβηση της εταιρίας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χ.Α. 5. Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελευθέρα κατά την κρίση του Δ.Σ. της εταιρίας. 6. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2003. 7. Επειδή η μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. είναι ο τίτλος των 10 μετοχών δύνανται οι μέτοχοι εφόσον το επιθυμούν να αποκτήσουν διαπραγματεύσιμους τίτλους των 10 μετοχών με την κατάλληλη αγοραπωλησία δικαιωμάτων προτίμησης, Η σύσταση αυτή έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και με κανένα τρόπο δεν θίγει τα δικαιώματα προτίμησης του κατόχου μικρότερου αριθμού μετοχών να εγγράφει ή να μεταβιβάσει τα σχετικά δικαιώματα του. 8. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. 9. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίαση της 30.07.2003, θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της εταιρίας, οδός Λ. Ιωνίας 117, Χαμόμυλος Αχαρνών στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα), στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και στο Χ.Α., Σοφοκλέους 10 Αθήνα. 10. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χ.Α. μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα ανακοινωθεί εγκαίρως μέσω του Τύπου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

 • ΔΟΜΙΚ
 • ΔΡΟΜΕ
 • ΕΣΥΜΒ
 • ΙΑΣΩ
 • ΚΕΡΑΛ
 • ΚΡΙ
 • ΚΥΡΙΟ
 • ΜΛΣ
 • ΜΟΗ
 • ΝΙΟΥΣ
 • ΚΟΥΑΛ

Σχολιασμένα