ΧΑ: Γενικές Συνελεύσεις

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2003 17:48

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. *

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/12/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφηθείσας ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 15.10.1999.

ΟΠΑΠ Α.Ε. *

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/12/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ και στην αίθουσα BALL ROOM, επί της οδού Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α, στην πλατεία Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας – Έδρα. 2. Έγκριση τελικών όρων Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2003 μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και του Συλλόγου Υπαλλήλων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.(ΣΥ-Ο.Π.Α.Π.). 3. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. *

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/12/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη Σούρπη Μαγνησίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.7.2002 - 30.6.2003 και της σχετικής ανάλυσης του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής Χρήσης 1.7.2002 - 30.6.2003 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.7.2002 - 30.6.2003. 4. Εκλογή τακτικού ελεγκτή και αναπληρωματικού και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει. 8. Διάφορα θέματα.

IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS Α.Ε. *

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/12/2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στον Πολυχώρο ΑΘΗΝΑΪΣ, αίθουσα ART HALL, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Τ.Κ 104 47, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση άρθρου (3) του καταστατικού της εταιρίας περί έδρας αυτής, λόγω επικείμενης μετεγκατάστασης της στα ιδιόκτητα γραφεία της. 2. Διεύρυνση δραστηριοτήτων μετ' αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου (4) του καταστατικού περί σκοπού της εταιρίας. 3. Αλλαγή είδους μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές μετ' αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου (6) του καταστατικού. 4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση νέων μετοχών, μετ' αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου (5) του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για καθορισμό ημερομηνίας αποκοπής του σχετικού δικαιώματος. 5. Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές της εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς καθορισμό των ειδικότερων όρων του ως άνω Ομολογιακού Δανείου. 6. Έγκριση αλλαγών στη χρήση κεφαλαίων και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, λόγω της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ΣΥΝΑΨΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.*

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/12/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 1.10.2003 με την οποία αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, λόγω μη ολοκληρώσεως της διαδικασίας. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών. 3. Μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρίας. 5. Έγκριση της κάλυψης της καταβληθείσης ιδίας συμμετοχής της εταιρίας ύψους 400.000,00 ευρώ, από σχηματισθέν και φορολογηθέν αποθεματικό (διάθεση υπόλοιπου κερδών εις νέον) για την υλοποίηση επένδυσης της επιχείρησης σύμφωνα με το ν. 2601/1998.

ΕNΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.*

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/12/2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός Σολωμού 24, στον ¶λιμο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση του κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της πράξης συγχώνευσης των εταιρειών ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ και SITHONIA BEACH PORTO CARRAS ΑΕ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων Δ.Σ και ελεγκτών καθώς και έγκριση του προσωρινού ισολογισμού μετασχηματισμού της εταιρείας ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ της 20/7/2003. 3. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και κάθε άλλης δήλωσης ή πράξης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό. 4. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων - ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ και SITHONIA BEACH PORTO CARRAS ΑΕ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μετά από αξιολόγηση υποβληθέντων σχολίων για την ως άνω συγχώνευση. 5. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω συγχώνευσης. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας SITHONIA BEACH PORTO CARRAS AE με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού. 7. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού. 8. Έγκριση υποβολής αίτησης για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ στο Χ.Α. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΔΕΗ Α.Ε.*

Επαναληπτική Ειδική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της μειοψηφίας, την 22/12/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο ΝΤΙΒΑΝΙ – ΚΑΡΑΒΕΛ, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, στην Αθήνα, στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 20 και 10 2γ του Καταστατικού της Εταιρείας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΙΝΤΚΑ
  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα