Επ. Αντ.: «Ναι» στο άνοιγμα του επαγγέλματος για ορκωτούς εκτιμητές, λογιστές, αναλογιστές

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012 20:25

Το άνοιγμα του επαγγέλματος του ορκωτού εκτιμητή, του λογιστή φοροτεχνικού και του αναλογιστή προτείνει με γνωμοδότησή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Το άνοιγμα του επαγγέλματος του ορκωτού εκτιμητή, του λογιστή φοροτεχνικού και του αναλογιστή προτείνει με γνωμοδότησή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά από σχετικά αιτήματα που της είχαν υποβάλει αρμόδια υπουργεία για τη διατήρηση ή μη περιορισμών ή/και προηγούμενης διοικητικής άδειας (άρθρο 3 του Ν. 3919/2011), αναφορικά με την άσκηση των συγκεκριμένων επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έκρινε πως δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να διατηρήσουν οι ορκωτοί εκτιμητές τους περιορισμούς στην πρόσβαση στο επάγγελμα (κλειστός αριθμός επαγγελματιών), το αντίστοιχο για τους λογιστές - φοροτεχνικούς και για τους αναλογιστές όπως έκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Για τα μόνα επαγγέλματα που η Επιτροπή γνωμοδότησε ότι στοιχειοθετείται υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, και κυρίως λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, και ότι πληρούνται τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας για να διατηρηθεί το καθεστώς της προηγούμενης άδειας, αφορά μια σειρά επαγγελμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που καλύπτουν την παρασκευή/κατασκευή και εμπορία όπλων, εκρηκτικών υλών, γόμωσης φυσιγγίων, πυροτεχνίας και φωτοβολίδων, καθώς και τη λειτουργία και εργασία προσωπικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλειας και γραφεία έρευνας. Επισημαίνεται, όμως, ότι επιβάλλεται να απλοποιηθούν και να εξορθολογιστούν οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα έως σήμερα δικαιολογητικά για την απόκτηση της σχετικής άδειας.

Πιο αναλυτικά, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε τα ακόλουθα:

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να διατηρήσουν οι ορκωτοί εκτιμητές τους περιορισμούς στην πρόσβαση στο επάγγελμα (κλειστός αριθμός επαγγελματιών), στα αποκλειστικά δικαιώματα παροχής εκτιμητικών υπηρεσιών, στην απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από νομικά πρόσωπα και υπηκόους άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον καθορισμό αμοιβών (ποσοστό επί της αξίας ή/και προκαθορισμένο ποσό αμοιβής), οι οποίοι και πρέπει να αρθούν. Προτάθηκε, επίσης, μεταξύ άλλων, να καταργηθεί η ρύθμιση της ανάθεσης εκτιμητικών εργασιών από το Σ.Ο.Ε. σε ορκωτό εκτιμητή δικής του επιλογής, να διευρυνθεί η βάση του Σ.Ο.Ε. με την εισδοχή φυσικών και νομικών προσώπων με προσόντα και πιστοποιήσεις αντίστοιχες με αυτές των ορκωτών εκτιμητών, και στη βάση διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, ή διαφορετικά να αναγνωριστούν αντίστοιχες με το Σ.Ο.Ε. επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και να δημιουργηθεί μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών ανά ειδικότητα.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και ότι δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να διατηρήσουν οι λογιστές - φοροτεχνικοί το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς έκδοσης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματός τους. Αρκεί, προς τούτο, η διαδικασία αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν.3919/2011. Προτάθηκε, επίσης, να παρασχεθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και σε μη μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και να επανεξετασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας γραφείου και τη διαδικασία πιστοποίησης.

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχουν, επίσης, οι ως άνω επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και ότι δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για τη διατήρηση του καθεστώτος έκδοσης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του αναλογιστή. Αρκεί, προς τούτο, η διαδικασία αναγγελίας του άρθρου 3 του Ν.3919/2011. Προτάθηκε, ακόμη, να επανεξετασθεί το σύστημα διεξαγωγής των επαγγελματικών εξετάσεων, προς την κατεύθυνση του να ενισχυθεί ο ρόλος του κρατικού φορέα για να αποφεύγονται τυχόν ποσοτικοί φραγμοί εισόδου.

Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα