Πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2002 16:55

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτρης Ρέππας, υπέγραψε την απόφαση με την οποία τίθεται σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών για το 2002, συνολικού προϋπολογισμού 29.151.500 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση θα επιχορηγηθούν 6.500 άνεργοι ηλικίας 18 έως 60 ετών, οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 7.400 ευρώ, από τα οποία τα 3.000 ευρώ καταβάλλονται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 4.400 ευρώ σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης και το ποσό καταβάλλεται στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή στο πρόγραμμα και αφού έχει πραγματοποιηθεί ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα προβλέπει την τήρηση προτεραιότητας στην κάλυψη ως εξής:

- Ποσοστό 60% των θέσεων θα καλυφθούν από γυναίκες

- Ποσοστό 50% από νέους και νέες ηλικίας 18-25 ετών.

Στο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν μέχρι τρία μέλη εταιρειών: Ομόρρυθμων (Ο.Ε), ετερόρρυθμων (Ε.Ε) μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους, ΕΠΕ με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης μπορούν να ενταχθούν μέλη αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και μέλη συνεταιρισμών, όπου θα μπορούν να εντάσσονται μέχρι πέντε άτομα.

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί ΑΕΙ, καθηγητές ή δάσκαλοι, όσοι δημιουργούν επιχειρήσεις εργολαβίας δομικών ή χωματουργικών εργασιών, όσοι δημιουργούν εποχιακές επιχειρήσεις που λειτουργούν περισσότερο των δύο και λιγότερο των εννέα μηνών.

Επίσης εξαιρούνται φροντιστήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργεί στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι άνεργοι που σχεδιάζουν τη δημιουργία νέας επιχείρησης στους νομούς Αρτας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λάρισας και Φθιώτιδας, όπου υλοποιούνται προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης.

οι προϋποθέσεις ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

1. Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν σε ισχύ Δελτίο Ανεργίας.

2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον εργασιακό σύμβουλο και τους ίδιους.

3. Να έχουν υποβάλει τυποποιημένη «αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» για υπαγωγή στο πρόγραμμα, στην οποία θα περιγράφουν το σχέδιό τους για δημιουργία νέας επιχείρησης και στο οποίο θα αναγράφεται ο τόπος λειτουργίας της επιχείρησης και η αρμόδια υπηρεσία ΟΑΕΔ της περιοχής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, από την οποία θα προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι: έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και ότι το φορολογητέο ατομικό εισόδημα του έτους 2000 δεν υπερβαίνει τα 14.647 ευρώ και έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται από τον ΟΑΕΔ με σχετική προκήρυξη μέσα στο επόμενο εικοσαήμερο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα