Πλήρης απελευθέρωση σε πέντε κλειστά επαγγέλματα

Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 13:29
UPD:13:29

Πλήρη απελευθέρωση για πέντε κλειστά επαγγέλματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο μαμούθ που κατατέθηκε στη Βουλή.

Πλήρη απελευθέρωση για πέντε κλειστά επαγγέλματα, του ξεναγού, του εκτελωνιστή, του ορκωτού εκτιμητή, του φοροτεχνικού και του φορτοεκφορτωτή, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο μαμούθ που κατατέθηκε στη Βουλή, από το οποίο όμως απουσιάζουν ανάλογες ρυθμίσεις για τους νομικούς.

Παράλληλα το νομοσχέδιο περιέχει διατάξεις οι οποίες απελευθερώνουν μια σειρά από δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας, τους ιδιωτικούς ΟΑΕΔ και την ίδρυση ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, κολεγίων και ΙΕΚ.

Μάλιστα, σε διευκόλυνση της όλης διαδικασίας απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων, ιδρύεται στο υπουργείο Παιδείας «Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την αναγνώριση της επαγγελματικής κατάρτισης. Ειδικά για την ιδιωτική εκπαίδευση εξετάζει την ισοδυναμία των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης. Με τον τρόπο επιχειρείται να ξεπεραστεί το πρόβλημα δεκάδων τεχνικών επαγγελμάτων που δεν μπορούν να ασκηθούν στην Ελλάδα, αφού τα συναρμόδια υπουργεία δεν έχουν ακόμη καταρτίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας.

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες που υπάρχουν από την ψήφιση ακόμη του νόμου για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, το νομοσχέδιο προβλέπει την πλήρη απελευθέρωση στους εξής κλάδους :

* Στους ξεναγούς αναγνωρίζει το δικαίωμα πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, εκτός από τους κατόχους του διπλώματος της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ, και σε υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατόχους σχετικών τίτλων εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Τίτλου ΙΙΙ του Π.Δ. 38/2010.

* Στους φορτοεκφορτωτές λιμένος και ξηράς, καταργείται όλη η υφιστάμενη νομοθεσία.

* Στους ορκωτούς εκτιμητές προβλέπει την κατάργηση όλων των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων.

* Στους εκτελωνιστές προβλέπεται πλήρης απελευθέρωση. Οι εκτελωνιστικές εργασίες δύναται να διενεργούνται για λογαριασμό του κυρίου του εμπορεύματος, με άμεση ή έμμεση αντιπροσώπευση, όχι μόνο από τα πρόσωπα που ασκούν κατ’ επάγγελμα την τελωνειακή αντιπροσώπευση (εκτελωνιστές) αλλά και από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα οποία δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Η τελωνειακή αντιπροσώπευση δύναται να ασκηθεί από κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό και συγκεκριμένα από τον υπάλληλο του κυρίου του εμπορεύματος, τον εκτελωνιστή/εκτελωνιστική εταιρεία και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εφόσον αυτό έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά, διαθέτει ενεργό ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό καταχώρησης και αναγνώρισης EORI και είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

* Στους λογιστές φοροτεχνικούς αντικαθίσταται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού με την επαγγελματική ταυτότητα, μετά την κατάργηση της εν λόγω διοικητικής άδειας. Επίσης προβλέπεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της αναγγελίας και της υποβολής των δικαιολογητικών για τη χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας ή την απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από το ΟΕΕ.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα