ΕΒΕΑ: Αναγκαία για την ανάκαμψη η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011 15:38
UPD:15:54

«Η κυβέρνηση οφείλει έστω και τώρα να προβεί στην πλήρη ανατροπή του φορολογικού συστήματος της χώρας, και να θεσπίσει ένα απλό, σταθερό, δίκαιο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα που θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα γενικότερου εκσυγχρονισμού, αλλά και μέσο άρσης σειράς επενδυτικών αντικινήτρων», παρατήρησε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κατά τη συνάντηση των παραγωγικών φορέων με τον Ευ. Βενιζέλο.

«Η κυβέρνηση οφείλει έστω και τώρα να προβεί στην πλήρη ανατροπή του φορολογικού συστήματος της χώρας, και να θεσπίσει ένα απλό, σταθερό, δίκαιο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα που θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα γενικότερου εκσυγχρονισμού, αλλά και μέσο άρσης σειράς επενδυτικών αντικινήτρων», παρατήρησε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος κατά τη συνάντηση των παραγωγικών φορέων με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Το ΕΒΕΑ θεωρεί ότι η αισθητή μείωση των «υπέρογκων, σήμερα, φορολογικών επιβαρύνσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας, την ενθάρρυνση των επενδύσεων, την άνοδο της ζήτησης, της παραγωγής, των εξαγωγών και της απασχόλησης».

Παράλληλα, το ΕΒΕΑ δηλώνει πεπεισμένο ότι «η δραστική μείωση των φορολογικών, άμεσων και έμμεσων, συντελεστών, θα οδηγήσει, μέσω της ανάπτυξης, που θα προκαλέσει, σε αύξηση και όχι σε μείωση, των συνολικών φορολογικών εσόδων, σε αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων και σε περιορισμό των κοινωνικών δαπανών, με συνέπεια τελικά και τη μείωση των κρατικών ελλειμμάτων».

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΑ, κατ’ αρχήν, ζητεί επιτακτικά ως αναγκαία τη δραστική σταθερή μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ως εξής:

- Ενιαίος και χαμηλός (15%) συντελεστής φορολόγησης διανεμόμενων και μη, επιχειρηματικών κερδών (τα διανεμόμενα κέρδη συχνά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση νέων καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων, ενώ τα μη διανεμόμενα κέρδη δε χρησιμοποιούνται πάντοτε ορθολογικά). Με τον τρόπο αυτόν, πέραν της επαναδραστηριοποίησης της παραγωγικής μηχανής, θα περιοριστούν η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία, ενώ θα μειωθεί και η ένταση του ενδοκοινοτικού φορολογικού ντάμπινγκ.

- Μείωση του υψηλού φορολογικού συντελεστή Φ.Π.Α., από το σημερινό 23% στο 18% και του χαμηλού, από το σημερινό 13% στο 8% και κατάργηση του μειωμένου (6,5%) συντελεστή Φ.Π.Α. Στο χαμηλό συντελεστή θα υπάγονται τα προϊόντα που καταναλώνονται κυρίως από τις ασθενέστερες εισοδηματικές τάξεις και εκείνα που ενθαρρύνουν ή υπηρετούν πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ στον υψηλό συντελεστή θα υπάγονται τα προϊόντα που καταναλώνονται κυρίως από εύπορες εισοδηματικές τάξεις.

- Μείωση των άμεσων και έμμεσων φορολογικών επιβαρύνσεων που έχουν σήμερα καταστήσει απαγορευτική την αγορά ακινήτων και κατ’ επέκταση, την επανδραστηριοποίηση της οικοδομικής δραστηριότητας.

- Επαναφορά του αφορολόγητου ποσού των 12.000€ (μηδενικός φορολογικός συντελεστής) για όλα τα νοικοκυριά των οποίων το συνολικό εισόδημα είναι μικρότερο του επίσημου ορίου της φτώχειας.

Τονίζεται επίσης ότι οι μειώσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων για να αποδώσουν πρέπει να πείθουν ότι θα είναι σταθερές. Για το σκοπό αυτό θεωρεί αναγκαία τα παρακάτω:

- Σαφής νομοθετική διαβεβαίωση ότι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές δε θα διαφοροποιηθούν, δυσμενέστερα, κατά την επόμενη πενταετία, τουλάχιστον.

- Κατηγορηματική πολιτική δέσμευση ότι δε θα επιβληθούν νέες «έκτακτες» εισφορές και δε θα γίνουν άλλες «περαιώσεις» ή «αναβιώσεις περαιώσεων».

Το ΕΒΕΑ συμπληρώνει ακόμη και οι σταθερές μειώσεις των φορολογικών συντελεστών δε θα φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εάν δεν προηγηθεί απλοποίηση και ριζικός εκσυγχρονισμός του θεσμικού και νομικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις φορολογούμενων και φορολογικών αρχών και ειδικότερα:

- Προσδιορισμός σύντομης (5 χρόνια) προθεσμίας παραγραφής χωρίς δυνατότητα παράτασης των φορολογικών υποχρεώσεων, πέραν της οποίας τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία θα μπορούν να καταστρέφονται.

- Πλήρης κατάργηση του αναχρονιστικού, πολύπλοκου και τυπολατρικού Κ.Β.Σ.

- Κωδικοποίηση όλων των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων.

Όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής, το επιμελητήριο σημειώνει ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να στραφούν συστηματικά προς δύο κατευθύνσεις:

- Την πλήρη και αναλυτική καταγραφή του εθνικού μας πλούτου και όλων των κατόχων του

- Την ευρύτερη εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διασταύρωσης φορολογικών πληροφοριών

- Την επιτάχυνση της παραγωγικής μας αναδιάρθρωσης, με την ενθάρρυνση της δημιουργίας μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, που πιο εύκολα ελέγχονται φορολογικά και πιο δύσκολα φοροδιαφεύγουν και τον περιορισμό των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, όπου οι ελεγκτικές παρεμβάσεις των φορολογικών οργάνων είναι, τις περισσότερες φορές, προβληματικές.

Τέλος, σημειώνει το ΕΒΕΑ ότι τα υψηλά πρόστιμα, η ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής και η φυλάκιση επιχειρηματιών, ακόμη και για μικρές οφειλές προς την εφορία, σε εποχές αρνητικής πιστωτικής επέκτασης και ανεξόφλητων υποχρεώσεων του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα ύψους 6 δισ. ευρώ και πλέον, ενθαρρύνουν παραοικονομικές συμπεριφορές και εντείνουν το αίσθημα αδικίας που δημιουργεί το φορολογικό σύστημα στους συνεπείς φορολογούμενους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα